Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 par des normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir conformément aux exigences relatives aux notifications STS

2019/2921(DEA) Deleģēto aktu procedūras
ECON

atbildīgā komiteja

Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz 39. starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) un 7. un 9. starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002

2019/2912(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
ECON

atbildīgā komiteja, ciešāka sadarbība

Taisnīga nodokļu politika digitalizētā un globalizētā ekonomikā: BEPS 2.0

2019/2901(RSP) Steidzami izskatāmi rezolūciju priekšlikumi 78., 81., 103., 108., 115.pants
ECON

atbildīgā komiteja

Pret nodrošinājumu vērsta paātrināta ārpustiesas izpilde

2018/0063B(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
ECON

atbildīgā komiteja

Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana amatā

2019/0817(NLE) Neleģislatīvās procedūras
ECON

atbildīgā komiteja

Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2402 papildina attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta informācija un dati, kas iniciatoram, sponsoram un īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai, kura veic vērtspapīrošanu, ir jādara pieejami par vērtspapīrošanas darījumu

2019/2889(DEA) Deleģēto aktu procedūras
ECON

atbildīgā komiteja

Banku savienība: 2019. gada ziņojums

2019/2130(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ECON

Pedro MARQUES [S&D]

atbildīgā komiteja

2019. gada ziņojums par konkurences politiku

2019/2131(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ECON

Stéphanie YON-COURTIN [Renew]

atbildīgā komiteja

Eurozonas konverģencei un konkurētspējai paredzētā budžeta instrumenta pārvaldības sistēma

2019/0161(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
ECON

Dragoş PÎSLARU [Renew]

atbildīgā komiteja

Eiropas Centrālās bankas 2018. gada pārskats

2019/2129(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ECON

Costas MAVRIDES [S&D]

atbildīgā komiteja