Ziņojumu projekti


Komitejas var tikt aicinātas sagatavot ziņojumu par normatīviem vai nenormatīviem jautājumiem. Parasti komitejai lūdz sagatavot ziņojumu par konkrētu jautājumu, kas attiecas uz tās kompetencē esošu politikas jomu. Tomēr noteiktos apstākļos komiteja var sagatavot ziņojumu arī pēc savas iniciatīvas. No komitejas locekļu vidus katram ziņojumam tiek izvēlēts referents, kas atbildīgs par tā sagatavošanu. Kad ziņojuma projekts ir uzrakstīts, ar to iepazīstina un to apspriež komitejas sanāksmēs, un komitejas locekļi, ja vēlas, var ierosināt grozījumus. Šajā lappusē ir negrozīti ziņojumu projektu teksti.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumu projektus.

Rezultāts(-i) : 3 Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

ZIŅOJUMS par dzimumu līdztiesību plašsaziņas līdzekļu nozarē Eiropas Savienībā

23-02-2018 A8-0031/2018 PE612.271v02-00
FEMM

Michaela ŠOJDROVÁ

  AMENDMENTS 1 - 152 - Draft report Gender Equality in the Media Sector in the EU

29-11-2017 FEMM_AM(2017)615236 PE615.236v01-00
FEMM

Michaela ŠOJDROVÁ

ZIŅOJUMA PROJEKTS par dzimumu līdztiesību plašsaziņas līdzekļu nozarē Eiropas Savienībā

06-11-2017 FEMM_PR(2017)612271 PE612.271v01-00
FEMM

Michaela ŠOJDROVÁ

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-11-2017