Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Sadarbības nolīgums civilās globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) jomā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm un Ukrainu nolūkā ņemt vērā Bulgārijas Republikas, Horvātijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

2019/0207(NLE) Neleģislatīvās procedūras
ITRE

atbildīgā komiteja

Komisijas regula ar ko attiecībā uz ikgadējās, ikmēneša un ikmēneša īstermiņa enerģētikas statistikas atjauninājumu īstenošanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1099/2008 par enerģētikas statistiku

2019/2770(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
ITRE

atbildīgā komiteja

Eiropas Komisijas locekļa iecelšana: Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Neleģislatīvās procedūras
ITRE

atbildīgā komiteja

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (pārstrādāta redakcija)

2019/0151(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
ITRE

Marisa MATIAS [GUE/NGL]

atbildīgā komiteja

Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) stratēģiskā inovāciju programma 2021.-2027. gadam: Eiropas inovācijas talanta un spējas sekmēšana

2019/0152(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
ITRE

Maria Da Graça CARVALHO [PPE]

atbildīgā komiteja

Sadarbības nolīgums civilās globālās navigācijas pavadoņu sistēmas (GNSS) jomā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas, Horvātijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

2018/0429(NLE) Neleģislatīvās procedūras
ITRE

atbildīgā komiteja

ES un Šveices sadarbības nolīgums Eiropas satelītu navigācijas programmu jomā

2012/0231(NLE) Neleģislatīvās procedūras
ITRE

atbildīgā komiteja

Amending letter no 1 to the Draft General Budget 2020 Updated estimated needs for agricultural expenditure Adjustments related to the legislative proposals included in the Brexit preparedness package of 4 September 2019 Reinforcements of administrative budgets and other updates based on recent developments Adjustment to the structure of the budget and a technical correction

2019/2124(BUD) Budžeta procedūra
ITRE

atzinuma sniegšanai

Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006 izdara grozījumus, kas attiecas uz atbilstības pārbaudei atlasāmās reģistrācijas dokumentācijas procentuālo daļu

2019/2862(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
ITRE

atzinuma sniegšanai, ciešāka sadarbība

Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1031/2010 nolūkā kvotu izsolīšanu pieskaņot ES ETS 2021.-2030. gada noteikumiem un kvotu klasificēšanai par finanšu instrumentiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES

2019/2797(DEA) Deleģēto aktu procedūras
ITRE

atzinuma sniegšanai, ciešāka sadarbība