Please fill this field

Eiropas pilsoņu iniciatīva

Eiropas pilsoņu iniciatīva dod iespēju 1 miljonam pilsoņu no vismaz ceturtās daļas ES dalībvalstu prasīt, lai Eiropas Komisija iesniedz priekšlikumus jauniem tiesību aktiem jomās, kuras ir tās kompetencē. Sekmīgu iniciatīvu organizatorus ielūdz atklātā uzklausīšanā Eiropas Parlamentā ar iniciatīvu iepazīstināt par attiecīgo jomu atbildīgo likumdošanas komiteju. Šajā lapā atrodama visa pieejamā informācija par uzklausīšanām, kas saistītas ar pilsoņu iniciatīvām.

 European Citizens’ Initiative - How it works