Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Stāvoklis Ungārijā (saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2017. gada 17. maija rezolūciju)

2017/2131(INL) Likumdošanas iniciatīvas procedūra
LIBE

[Verts/ALE]

atbildīgā komiteja

Direktīvas 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību īstenošana

2020/2029(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
FEMM LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D] María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS [Renew]

atbildīgā komiteja

Digitālo pakalpojumu tiesību akts un ar pamattiesību ievērošanu saistītās problēmas

2020/2022(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
LIBE

Kris PEETERS [PPE]

atbildīgā komiteja

Mākslīgais intelekts krimināltiesībās un policijas un tiesu iestāžu īstenotā mākslīgā intelekta izmantošana krimināllietās

2020/2016(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
LIBE

Tudor CIUHODARU [S&D]

atbildīgā komiteja

Ziņojums par romu integrācijas valsts stratēģiju īstenošanu: negatīvas attieksmes pret romu izcelsmes cilvēkiem apkarošana Eiropā

2020/2011(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
LIBE

Romeo FRANZ [Verts/ALE]

atbildīgā komiteja, ciešāka sadarbība

Jaunas pieejas likumīgai darbaspēka migrācijai

2020/2010(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
LIBE

Miriam DALLI [S&D]

atbildīgā komiteja, ciešāka sadarbība

Mediju brīvības stiprināšana: žurnālistu aizsardzība Eiropā, naida runa, dezinformācija un platformu nozīme

2020/2009(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
LIBE

Magdalena ADAMOWICZ [PPE]

atbildīgā komiteja, ciešāka sadarbība

Īstenošanas lēmums par to, lai Apvienotajā Karalistē sāktu automatizētu apmaiņu attiecībā uz daktiloskopijas datiem

2019/0819(CNS) * Apspriežu procedūra
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

atbildīgā komiteja

Ziņojums par Atgriešanas direktīvas īstenošanu

2019/2208(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
LIBE

Tineke STRIK [Verts/ALE]

atbildīgā komiteja

Eiropas apcietināšanas ordera un nodošanas procedūru starp dalībvalstīm īstenošana

2019/2207(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
LIBE

Javier ZARZALEJOS [PPE]

atbildīgā komiteja