Atzinumi


Ja komiteja uzskata, ka tās kompetencē esoši jautājumi tiek izskatīti ziņojumā, kura sagatavošana ir uzticēta citai komitejai, tā var prasīt, lai to ieceltu par komiteju, kas sniedz atzinumu (Reglamenta 53. pants). Pieņemto atzinumu nosūta atbildīgajai komitejai, kura par to balso. Atbildīgajai komitejai ir bez balsošanas jāpieņem grozījumi, ko iesaistītā atzinumu sniedzošā komiteja ir iesniegusi par aspektiem, kuri ir tās ekskluzīvajā kompetencē (Reglamenta 54. pants). Visi atzinumu sniedzošās komitejas pieņemtie atzinumi un grozījumu veidā paustās nostājas ir jāpievieno galīgā ziņojuma pielikumā. Šajā lapā ir redzami komiteju pieņemtie atzinumi.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos atzinumus un grozījumu veidā paustās nostājas.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

11-09-2019 LIBE_AD(2019)639622 PE639.622v02-00
LIBE

Gwendoline DELBOS-CORFIELD

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

06-09-2019 ECON_AD(2019)638801 PE638.801v02-00
ECON

Siegfried MUREŞAN

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

06-09-2019 AGRI_AD(2019)639624 PE639.624v02-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

05-09-2019 ENVI_AD(2019)639770 PE639.770v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

Atzinums par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējo budžetu — visas iedaļas

04-09-2019 INTA_AL(2019)639813 PE639.813v01-00
INTA

Bernd LANGE

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

04-09-2019 PECH_AD(2019)638756 PE638.756v04-00
PECH

Chris DAVIES

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

04-09-2019 AFCO_AD(2019)639807 PE639.807v02-00
AFCO

Antonio TAJANI

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

03-09-2019 IMCO_AD(2019)639801 PE639.801v03-00
IMCO

Svenja HAHN

Atzinums par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu

28-08-2019 REGI_AL(2019)640645 PE640.645v01-00
REGI

Younous OMARJEE