Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/98 par Starptautiskajā Konvencijā par Atlantijas tunzivju saglabāšanu un Konvencijā par turpmāku daudzpusēju sadarbību Ziemeļrietumu Atlantijas zvejā paredzēto Savienības starptautisko saistību ieviešanu, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 2. punktā

2019/2756(DEA) Deleģēto aktu procedūras
PECH

atbildīgā komiteja

Protokols, ar ko īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku (2019–2024)

2019/0090(NLE) Neleģislatīvās procedūras
PECH

João FERREIRA [GUE/NGL]

atbildīgā komiteja

Tā protokola noslēgšana, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku (2019–2024)

2019/0078(NLE) Neleģislatīvās procedūras
PECH

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

atbildīgā komiteja

Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un Gambijas Republiku un tā īstenošanas protokols

2019/0076(NLE) Neleģislatīvās procedūras
PECH

Carmen AVRAM [S&D]

atbildīgā komiteja

Zivsaimniecības kontrole

2018/0193(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
PECH

Clara AGUILERA [S&D]

atbildīgā komiteja

Aizliegums zvejot ar dreifējošiem tīkliem

2014/0138(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
PECH

atbildīgā komiteja

Eiropas Savienības un Čīles Republikas nolīgums attiecībā uz zobenzivs krājumu saglabāšanu Klusā okeāna dienvidaustrumu daļā

2010/0084(NLE) Neleģislatīvās procedūras
PECH

atbildīgā komiteja

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija

2019/2055(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
PECH

atzinuma sniegšanai

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments

2019/2056(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
PECH

atzinuma sniegšanai - komiteja nolēma atzinumu nesniegt

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome

2019/2057(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
PECH

atzinuma sniegšanai - komiteja nolēma atzinumu nesniegt