Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Priekšlikums, lai dalībvalstīm sniegtu finansiālu palīdzību, kas atvieglotu nopietnu finansiālo slogu, kuru tām rada Apvienotās Karalistes bezlīguma izstāšanās no Savienības

2019/0183(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
REGI

Younous OMARJEE [GUE/NGL]

atbildīgā komiteja

Eiropas Komisijas locekļa iecelšana: Ioan Mircea PASCU (RO)

2019/0808(NLE) Neleģislatīvās procedūras
REGI

atbildīgā komiteja

2021. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa

2019/2213(BUD) Budžeta procedūra
REGI

atzinuma sniegšanai

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2020. gada izaugsmes pētījums

2019/2211(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
REGI

Francesca DONATO [ID]

atzinuma sniegšanai

Pastiprināt ES rīcību ar mērķi aizsargāt un atjaunot pasaules mežus

2019/2156(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
REGI

atzinuma sniegšanai

Pārejas noteikumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) atbalstam 2021. gadā

2019/0254(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
REGI

Herbert DORFMANN [PPE]

atzinuma sniegšanai

Baltijas jūras austrumdaļas krājuma mencas zvejas kapacitātes limitu ieviešana un ar Baltijas jūru saistīta datu vākšana un kontroles pasākumi, un Regula (ES) Nr. 508/2014 attiecībā uz zvejas darbību izbeigšanu Baltijas jūras austrumdaļas krājuma mencu zvejojošās flotēs

2019/0246(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
REGI

atzinuma sniegšanai - komiteja nolēma atzinumu nesniegt

Eurozonas konverģencei un konkurētspējai paredzētā budžeta instrumenta pārvaldības sistēma

2019/0161(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
REGI

atzinuma sniegšanai - komiteja nolēma atzinumu nesniegt

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija

2019/2055(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
REGI

Josianne CUTAJAR [S&D]

atzinuma sniegšanai

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments

2019/2056(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
REGI

atzinuma sniegšanai - komiteja nolēma atzinumu nesniegt