Ziņojumi


Kad ziņojuma projekts ir iesniegts komitejā, tās locekļiem ir iespēja līdz noteiktam termiņam ierosināt grozījumus. Pēc tam komiteja apspriež ierosinātos grozījumus un balso par tiem. Kad ziņojuma projekts ir grozīts un galīgā balsošana notikusi, tas kļūst par ziņojumu un to iesniedz plenārsēdei. Šajā lappusē ir ziņojumu galīgās versijas pēc komitejas darba pabeigšanas.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumus.

ZIŅOJUMS par Eiropas Centrālās bankas priekšlikumu iecelt Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieku

09-09-2019 A9-0007/2019 PE639.671v03-00
ECON

Roberto GUALTIERI

ZIŅOJUMS par Padomes ieteikumu attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājas iecelšanu

09-09-2019 A9-0008/2019 PE639.816v03-00
ECON

Roberto GUALTIERI

ZIŅOJUMS par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Īrija sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu

09-09-2019 A9-0003/2019 PE638.778v02-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR