Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/94/ES papildina un groza attiecībā uz L kategorijas mehānisko transportlīdzekļu uzlādes punktiem, krasta elektropadevi iekšzemes ūdensceļu kuģiem, ūdeņraža padevi autotransportam un dabasgāzes padevi autotransportam un ūdens transportam un ar ko atceļ Deleģēto regulu (ES) 2018/674

2019/2794(DEA) Deleģēto aktu procedūras
TRAN

atbildīgā komiteja

Komisijas deleģētā direktīva, ar ko attiecībā uz kompetences standartiem un attiecīgajām zināšanām un prasmēm, praktisko eksāmenu standartiem, trenažieru apstiprināšanas standartiem un veselības stāvokļa standartiem papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2017/2397

2019/2780(DEA) Deleģēto aktu procedūras
TRAN

atbildīgā komiteja, ciešāka sadarbība

Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz nosūtīšanas termiņiem un I un II pielikuma pielāgošanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 692/2011 attiecībā uz Eiropas statistiku par tūrismu

2019/2778(DEA) Deleģēto aktu procedūras
TRAN

atbildīgā komiteja

Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/1629, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iekšzemes ūdensceļu kuģiem

2019/2763(DEA) Deleģēto aktu procedūras
TRAN

atbildīgā komiteja

Kopējās aviācijas telpas izveide starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses

2010/0186(NLE) Neleģislatīvās procedūras
TRAN

atbildīgā komiteja

Priekšlikums Padomes Lēmumam par Nolīguma par laika ierobežojumiem attiecībā uz vienošanos par gaisa kuģu iznomāšanu ar apkalpi starp Amerikas Savienotajām Valstīm, Eiropas Savienību, Islandi un Norvēģijas Karalisti noslēgšanu Eiropas Savienības vārdā

2019/0126(NLE) Neleģislatīvās procedūras
TRAN

atbildīgā komiteja

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Itāliju pilnvaro risināt sarunas un noslēgt ar Šveici nolīgumu, kas atļauj kabotāžas pārvadājumus, sniedzot starptautiskus pasažieru autopārvadājumu pakalpojumus ar autobusiem abu valstu pierobežas reģionos

2019/0108(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
TRAN

atbildīgā komiteja

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Vāciju pilnvaro grozīt spēkā esošo divpusējo nolīgumu ar Šveici par autotransportu, lai atļautu kabotāžas pārvadājumus, sniedzot starptautiskus pasažieru autopārvadājumu pakalpojumus ar autobusiem abu valstu pierobežas reģionos

2019/0107(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
TRAN

atbildīgā komiteja

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Korejas Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

2019/0044(NLE) Neleģislatīvās procedūras
TRAN

atbildīgā komiteja

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par civilās aviācijas drošību

2018/0155(NLE) Neleģislatīvās procedūras
TRAN

atbildīgā komiteja