Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Komisijas deleģētais lēmums, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 papildina attiecībā uz piemērojamajām sistēmām, kas novērtē un pārbauda tādu balustrāžu komplektu un margu komplektu ekspluatācijas īpašību noturību, kurus būvdarbos paredzēts izmantot tikai pasargāšanai no kritieniem un kuri nav pakļauti vertikālām konstrukcijas radītām slodzēm

2019/2660(DEA) Deleģēto aktu procedūras
IMCO

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums INFO 01/2018, III iedaļa - Komisija

2018/2242(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

atbildīgā komiteja

Sprāgstvielu prekursoru tirdzniecība un lietošana

2018/0103(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
LIBE

[S&D]

atbildīgā komiteja

Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 3/2017 — EĀDD

2017/2267(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

atbildīgā komiteja

Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 8/2016 — Reģionu komiteja

2016/2287(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums 2016. gada budžetā — Euratom Apgādes aģentūra

2016/2207(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

atbildīgā komiteja

Paziņojums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras būvprojekta (biroja telpu paplašināšana) iesniegšanu

2016/2091(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums 2015. finanšu gada budžetā — Euratom Apgādes aģentūra

2015/2333(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojumi 2015. gada budžetā — Euratom Apgādes aģentūra

2015/2314(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

atbildīgā komiteja

Eiropas Savienības delegācijas Ķīnā biroja telpu noma — EĀDD

2015/2308(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

atbildīgā komiteja