Conferentie van commissievoorzitters

De Conferentie van commissievoorzitters (CCV) is het politieke orgaan dat de werkzaamheden van de commissies coördineert en toeziet op een soepel verlopende onderlinge samenwerking. De leden van de CCV zijn de voorzitters van alle vaste en bijzondere commissies. Zij komen op de dinsdag van elke vergaderweek in Straatsburg bijeen. De leden kiezen hun voorzitter voor een ambtsperiode van tweeënhalf jaar.

Aanbevelingen voor de agenda van de plenaire vergaderingen

De CCV doet de Conferentie van voorzitters maandelijks een aanbeveling voor de ontwerpagenda van de eerstvolgende vergaderperiode, tezamen met een toetsing van de wetgevingsvoorstellen op verenigbaarheid met de Verdragsregels inzake gedelegeerde en uitvoeringshandelingen.

Samenwerking tussen de commissies

De CCV is een discussieplatform voor horizontale kwesties en gemeenschappelijke problemen van de commissies en draagt actief bij tot de uitwisseling van beproefde werkmethoden, met name via de vaststelling van gemeenschappelijke benaderingen of richtsnoeren betreffende commissiewerkzaamheden. De CCV kan de Conferentie van voorzitters aanbevelingen doen inzake het commissiewerk. De CCV speelt tevens een bemiddelende rol tussen de parlementaire commissies. De CCV behandelt verzoeken om samenwerking en doet suggesties voor het beslechten van competentiegeschillen.

Wetgevingsdialoog met de Commissie en de Raad

De CCV bereidt de inbreng van het Parlement in het jaarlijkse werkprogramma van de Commissie voor door op elk wetgevingsterrein de prioriteiten aan te geven. Tevens houdt zij jaarlijks een gezamenlijke vergadering met het College van commissarissen, en komt zij een aantal keren per jaar bijeen met het voorzitterschap van de Raad om over de prioriteiten van het voorzitterschap te overleggen en om na te gaan hoe de lopende werkzaamheden vorderen.

Lopende werkzaamheden

Lopende werkzaamheden geeft informatie over de wetgevingsprocedures die bij elke commissie in behandeling zijn. Het geeft een overzicht van de commissiewerkzaamheden naar aanleiding van ingediende verslagen en de verslagen die voor de komende vergaderperioden op de agenda staan.

De gegevens zijn gerangschikt naar commissie ten principale en omvatten de dossiers die aan bepaalde criteria voldoen.