Welkomstwoord

© European Union 2014 - EP
Welkom op de website van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (DEVE). Ik heb sinds juli 2014 de eer om voorzitter van de commissie te zijn.

Wereldwijd leeft bijna een miljard mensen in extreme armoede.  Vele anderen hebben te maken met honger en ziekte of hebben geen toegang tot gezondheidszorg of onderwijs. Niettemin hebben ontwikkelingsinspanningen, in het kader van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, geleid tot meetbare vorderingen, en de afgelopen jaren zijn miljoenen mensen uit de armoede bevrijd. Tegelijkertijd zien we echter ook groeiende ongelijkheid en we moeten manieren vinden om meer mensen te laten profiteren van economische groei.

De bijdrage van de EU tot de ondersteuning van ontwikkeling is essentieel en parlementaire steun en controle vormen een belangrijk element. Onze commissie neemt deel aan de besluitvorming over de begroting van EU-ontwikkelingshulpuitgaven, zij houdt nauwgezet toezicht op de Europese Commissie, de Europese Dienst voor extern optreden en alle begunstigden van EU-hulpfondsen, en zij zet zich in voor een betere coördinatie tussen donorlanden en agentschappen.   We zijn betrokken bij het opstellen van wetgeving op het gebied van EU-ontwikkelingshulp. Daarnaast hebben wij ontmoetingen met functionarissen, belanghebbenden en deskundigen uit de hele wereld om over oplossingen te praten en om te vernemen waaraan in het veld daadwerkelijk behoefte bestaat. Ik nodig u uit het nieuws, de aankondigingen en de vergaderstukken van onze commissie geregeld te raadplegen of de commissievergaderingen live te volgen.

Linda McAvan