Ontwerpverslagen


Aan commissies kan worden gevraagd een verslag op te stellen over wetgevings- of niet-wetgevingskwesties. Normaal gesproken wordt een commissie gevraagd een verslag op te stellen over een bepaald beleidsonderwerp dat onder haar werkterrein valt, maar in bepaalde gevallen kan een commissie op eigen initiatief een verslag opstellen. Voor elk verslag wordt uit de leden van de commissie een rapporteur aangewezen die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. De verslagen worden ingediend en besproken in de commissievergaderingen en de leden mogen amendementen indienen. Op deze pagina staan de ontwerpverslagen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpverslagen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  DRAFT REPORT on the Council recommendation on the appointment of a Member of the Executive Board of the European Central Bank

02-12-2019 ECON_PR(2019)644750 PE644.750v02-00
ECON

Irene TINAGLI

  DRAFT REPORT on the Council recommendation on the appointment of a Member of the Executive Board of the European Central Bank

02-12-2019 ECON_PR(2019)644764 PE644.764v02-00
ECON

Irene TINAGLI

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake kredietservicers, kredietkopers en de uitwinning van zekerheden

29-11-2019 ECON_PR(2019)644827 PE644.827v01-00
ECON

Esther de LANGE, Irene TINAGLI

Termijn voor de indiening van amendementen : 19-12-2019

ONTWERPVERSLAG over het jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU

26-11-2019 ECON_PR(2019)641227 PE641.227v01-00
ECON

Stéphanie YON-COURTIN

Termijn voor de indiening van amendementen : 09-01-2020

ONTWERPVERSLAG over het ontwerp van richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de bijzondere regeling voor kleine ondernemingen en Verordening (EU) nr. 904/2010 betreffende de administratieve samenwerking en uitwisseling van inlichtingen voor doeleinden van toezicht op de juiste uitvoering van de bijzondere regeling voor kleine ondernemingen

26-11-2019 ECON_PR(2019)644767 PE644.767v01-00
ECON

Inese VAIDERE

ONTWERPVERSLAG over de bankenunie - jaarverslag 2019

15-11-2019 ECON_PR(2019)643187 PE643.187v01-00
ECON

Pedro MARQUES

Termijn voor de indiening van amendementen : 13-12-2019

ONTWERPVERSLAG over de Europese Centrale Bank – jaarverslag 2018

17-10-2019 ECON_PR(2019)642911 PE642.911v01-00
ECON

Costas MAVRIDES

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-11-2019

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de invoering van bepaalde voorschriften voor betalingsdienstaanbieders

15-10-2019 ECON_PR(2019)641418 PE641.418v01-00
ECON

Lídia PEREIRA

Termijn voor de indiening van amendementen : 11-11-2019

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 904/2010 wat betreft maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden

15-10-2019 ECON_PR(2019)641419 PE641.419v01-00
ECON

Lídia PEREIRA

Termijn voor de indiening van amendementen : 11-11-2019

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en Richtlijn 2008/118/EG houdende een algemene regeling inzake accijns wat betreft defensie-inspanningen binnen het Uniekader

03-10-2019 ECON_PR(2019)641258 PE641.258v01-00
ECON

Paul TANG