Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

2019/0817(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
ECON

ten principale

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad betreffende technische reguleringsnormen ter specificatie van de door de initiator, de sponsor en de SSPE beschikbaar te stellen informatie over een securitisatie

2019/2889(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
ECON

ten principale

Bankenunie - jaarverslag 2019

2019/2130(INI) Procedure initiatiefverslag
ECON

Pedro MARQUES [S&D]

ten principale

Mededingingsbeleid - jaarverslag 2019

2019/2131(INI) Procedure initiatiefverslag
ECON

Stéphanie YON-COURTIN [Renew]

ten principale

Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft internationale standaarden voor jaarrekeningen IAS1, 8, 34, 37 en 38, internationale standaarden voor financiële verslaglegging (IFRS) 2. 3 en 6, interpretaties 12, 19, 20 en 22 van het International Financial Reporting Interpretations Committee en interpretatie 32 van het Standing Interpretations Committee

2019/2782(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
ECON

ten principale, nauwere samenwerking

Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat IAS 1 en IAS 8 betreft

2019/2781(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
ECON

ten principale, nauwere samenwerking

Governanceraamwerk voor het begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen voor de eurozone

2019/0161(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
ECON

ten principale

Economisch beleid in de eurozone in 2019

2019/2110(INI) Procedure initiatiefverslag
ECON

Esther de LANGE [PPE]

ten principale

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/653 om de overgangsregeling voor PRIIP-producenten die rechten van deelneming in fondsen van artikel 32 van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad als onderliggende beleggingsoptie aanbieden op de verlengde vrijstellingstermijn op grond van dat artikel af te stemmen

2019/2765(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
ECON

ten principale

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen inzake de homogeniteit van de onderliggende blootstellingen in de securitisatie

2019/2759(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
ECON

ten principale