Adviezen


Indien een commissie van mening is dat kwesties die worden behandeld in een verslag dat naar een andere commissie is verwezen, raakvlakken heeft met gebieden waarvoor zij bevoegd is, kan zij vragen te worden erkend als "adviserende commissie" (artikel 53 van het Reglement). Het goedgekeurde advies wordt naar de bevoegde commissie gestuurd, die het advies vervolgens in stemming brengt. De amendementen van een medeverantwoordelijke adviserende commissie (artikel 54 van het Reglement) die uitsluitend onder de bevoegdheid van die commissie vallen, moeten door de bevoegde commissie zonder stemming worden overgenomen. Alle door een adviserende commissie goedgekeurde adviezen en standpunten in de vorm van amendementen moeten bij het eindverslag worden gevoegd. Op deze pagina staan door de commissies goedgekeurde adviezen.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare adviezen en standpunten in de vorm van amendementen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  Opinion on Human rights and democracy in the world and the European Union's policy on the matter – annual report 2018

21-10-2019 FEMM_AL(2019)642863 PE642.863v01-00
FEMM

Evelyn REGNER - Voorzitter

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

09-10-2019 DEVE_AD(2019)639818 PE639.818v02-00
DEVE

Charles GOERENS

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00
REGI

Younous OMARJEE

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

02-10-2019 AFET_AD(2019)639811 PE639.811v02-00
AFET

Michael GAHLER

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

02-10-2019 CULT_AD(2019)639789 PE639.789v02-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

02-10-2019 FEMM_AD(2019)639795 PE639.795v02-00
FEMM

Frances FITZGERALD

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1309/2013 betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020)

01-10-2019 BUDG_AL(2019)641291 PE641.291v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

Advies inzake financiële steun aan lidstaten om ernstige financiële lasten te dragen als gevolg van een terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord

01-10-2019 BUDG_AL(2019)641292 PE641.292v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

27-09-2019 EMPL_AD(2019)639697 PE639.697v02-00
EMPL

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

26-09-2019 CONT_AD(2019)639783 PE639.783v03-00
CONT

Corina CREȚU