Ontwerpadviezen


Een ontwerpadvies is een document dat wordt opgesteld door het als rapporteur voor advies aangewezen lid en dat vervolgens ter eventuele amendering aan de adviserende commissie wordt voorgelegd en in stemming wordt gebracht.
In het geval van wetgevingsverslagen krijgen ontwerpadviezen de vorm van amendementen op het wetsvoorstel van de Commissie, die - waar nodig - worden vergezeld van korte motiveringen. In het geval van niet-wetgevingsverslagen krijgen ontwerpadviezen de vorm van suggesties die, indien goedgekeurd, worden doorgestuurd naar de bevoegde commissie om in het door deze commissie opgestelde verslag te worden opgenomen. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat hierover door de adviserende commissie wordt gestemd.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor de steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 en (EU) nr. 1308/2013 wat betreft de middelen en verdeling ervan voor 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft de middelen en toepassing ervan in 2021

03-02-2020 REGI_PA(2020)646963 PE646.963v01-00
REGI

Herbert DORFMANN

ONTWERPADVIES inzake het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2020

18-12-2019 REGI_PA(2019)645032 PE645.032v01-00
REGI

Francesca DONATO

Termijn voor de indiening van amendementen : 23-01-2020

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

12-11-2019 REGI_PA(2019)643053 PE643.053v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR

Termijn voor de indiening van amendementen : 11-12-2019

ONTWERPADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

08-08-2019 REGI_PA(2019)639988 PE639.988v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Termijn voor de indiening van amendementen : 09-09-2019