Prezentacja i kompetencje

Prezentacja i kompetencje

Powitanie

Drogi Internauto!
 
Witaj na stronie Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego.
 
Uprawnienia w dziedzinie budżetu były jednymi z pierwszych, jakie uzyskał Parlament, a wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony zostały one jeszcze zwiększone. Obecnie bowiem Parlament na równi z Radą decyduje o wszystkich wydatkach zawartych w rocznym budżecie Unii. 
 
Głównym zadaniem Komisji Budżetowej, w której składzie skład wchodzi 43 członków i tyluż zastępców, jest przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego rocznego budżetu Unii (147,2 mld EUR w środkach na pokrycie zobowiązań i 129,1 mld EUR w środkach na pokrycie płatności w roku budżetowym 2012). 

Ponadto Komisja Budżetowa jest również odpowiedzialna za przygotowanie negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych (lub perspektywy finansowej), które przez siedem lat stanowią ramy rocznych procedur budżetowych. W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony, w którym raz jeszcze powtórzono, że budżet UE musi być w pełni finansowany z zasobów własnych, Komisja Budżetowa pracuje obecnie nad ważnymi wnioskami ustawodawczymi zmierzającymi do ponownego wprowadzenia rzeczywistych dochodów, które zasilałyby budżet publiczny UE.
 
Na tej stronie znajdziesz użyteczne i regularnie aktualizowane informacje na temat prac Komisji Budżetowej. Zachęcam także do śledzenia naszych posiedzeń na EP live. 
 
Życzę miłej wizyty! 
 
Alain Lamassoure

Prezentacja i kompetencje

Komisja ma uprawnienia w zakresie:
  1. wieloletnich ram finansowych dochodów i wydatków Unii oraz systemu środków własnych Unii;
  2. prerogatyw budżetowych Parlamentu, a mianowicie budżetu Unii, jak również negocjowania i wdrażania porozumień międzyinstytucjonalnych w tej dziedzinie;
  3. preliminarzy Parlamentu, zgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie;
  4. budżetu organów zdecentralizowanych;
  5. działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
  6. włączenia Europejskiego Funduszu Rozwoju do budżetu, z zastrzeżeniem uprawnień komisji właściwej w zakresie Porozumienia o Partnerstwie AKP-UE;
  7. skutków finansowych oraz zgodności wszystkich aktów prawnych Wspólnoty z wieloletnimi Ramami Finansowymi, z zastrzeżeniem uprawnień właściwych komisji;
  8. śledzenia i oceny wykonania bieżącego budżetu niezależnie od postanowień artykułu 78 ust. 1, przenoszenia środków finansowych, procedur dotyczących schematów organizacyjnych, środków administracyjnych oraz opinii w sprawach związanych z projektami budowlanymi o znaczących skutkach finansowych;
  9. rozporządzenia finansowego, z wyłączeniem kwestii dotyczących wykonywania, zarządzania i kontroli budżetu.