Prezentacja i kompetencje

Prezentacja i kompetencje

Powitanie

Z wielką przyjemnością pragnę powitać Państwa na stronie internetowej Komisji Kontroli Budżetowej (CONT). Strona ta została stworzona, aby umożliwić obywatelom śledzenie prac komisji.

Komisja CONT nadzoruje, w jaki sposób wydawane są środki z budżetu UE, na ile realizowane są związane z tym cele i czy programy warte są wydanych pieniędzy, a jednocześnie dba o to, aby pieniądze podatników europejskich były wykorzystywane w sposób wydajny i skuteczny oraz zgodnie z prawem UE. W tym kontekście komisja ściśle współdziała z Trybunałem Obrachunkowym i proponuje usprawnienia na podstawie wyników kontroli prowadzonych przez Trybunał, tak aby zapewnić należyte zarządzanie finansami.

Ponadto komisja CONT współpracuje z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w celu zaostrzenia walki z nadużyciami i korupcją związanymi z budżetem UE.

Głównym narzędziem, jakim dysponuje komisja CONT, jest procedura udzielania absolutorium. W trakcie tej procedury komisja CONT sprawdza, w jaki sposób wszystkie zaangażowane strony, tj. między innymi komisja, Parlament, inne instytucje i agencje, wykonują budżet UE.

Jeżeli chcecie Państwo zobaczyć, jak realizujemy to w praktyce, proponuję przyjrzeć się naszym sprawozdaniom. Możecie Państwo również oglądać bezpośrednie transmisje z posiedzeń naszej komisji oraz przeglądać materiały dzięki różnym odsyłaczom znajdującym się na naszej stronie, co powinno pozwolić Państwu lepiej poznać prace komisji CONT.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.


Michael Theurer


Prezentacja i kompetencje

Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1.    kontroli wykonania budżetu Unii i Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz podejmowanych przez Parlament decyzji w kwestii absolutorium, w tym także wewnętrznych procedur dotyczących absolutorium i wszelkich innych środków towarzyszących podejmowaniu takich decyzji bądź je wdrażających;
 
2.    zamknięcia, przedstawienia i kontroli rachunków i bilansów Unii, jej instytucji i wszelkich innych finansowanych przez nią organów, w tym ustalania środków finansowych do przeniesienia i bilansowania sald;
 
3.   
kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
 
4.    monitorowania efektywności pod względem kosztów różnych form finansowania przez Unię wdrażania polityk Unii, z udziałem – na wniosek Komisji Kontroli Budżetowej –wyspecjalizowanych komisji i we współpracy – na wniosek Komisji Kontroli Budżetowej – z tymi komisjami przy badaniu sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego;
 
5.    stosunków z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), badania nadużyć i nieprawidłowości w wykonywaniu budżetu Unii, działań w zakresie prewencji i ścigania, ścisłej ochrony interesów finansowych Unii oraz odnośnych działań Prokuratora Europejskiego w tej dziedzinie;
 
6.    stosunków z Trybunałem Obrachunkowym, mianowania jego członków i oceny jego sprawozdań;
 
7.   
rozporządzenia finansowego w zakresie wykonania i kontroli budżetu oraz zarządzania nim.