Prezentacja i kompetencje

Prezentacja i kompetencje

Witamy na stronie specjalnej komisji CRIM

Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy (CRIM) została powołana w marcu 2012 r. w następstwie przyjęcia w dniu 25 października 2011 r. rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie przestępczości zorganizowanej, w której to sprawie byłam sprawozdawczynią.

Długość mandatu komisji CRIM wynosi rok z możliwością przedłużenia o sześć miesięcy, a jego celem jest zbadanie i przeanalizowanie zjawisk przestępczych oraz opracowanie kompleksowego i ustrukturyzowanego planu walki z nimi na szczeblu europejskim.

Przestępczość zorganizowana, mafie i systemy przestępcze stanowią konkretne zagrożenie dla bezpieczeństwa i wolności obywateli europejskich. Z tego powodu Parlament Europejski, powołując tę komisję specjalną, umieścił walkę z tymi zjawiskami wśród priorytetów programu Unii Europejskiej i państw członkowskich.

Komisja CRIM zamierza gromadzić przy jednym stole różne instytucje, organizacje międzynarodowe i europejskie oraz krajowe organy ścigania i organy sądownicze w celu opracowania zintegrowanej globalnej strategii skutecznego zwalczania systemów przestępczych i związanej z nimi działalności, jak korupcja i pranie pieniędzy.

Sonia Alfano, Przewodnicząca

Kompetencje

1. analizę i ocenę skali przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania brudnych pieniędzy oraz wpływu tych zjawisk na Unię i państwa członkowskie, a takŜe proponowanie odpowiednich środkow umoŜliwiających Unii zapobieganie tym zagroŜeniom i zwalczanie ich, rownieŜ na poziomie międzynarodowym, europejskim i krajowym;


2. analizę i ocenę obecnego wdraŜania prawodawstwa UE w zakresie przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania brudnych pieniędzy oraz analizę i ocenę pokrewnych strategii politycznych, aby zagwarantować, Ŝe prawo i strategie Unii będą opierać się na dowodach i najlepszych dostępnych ocenach zagroŜeń, a takŜe monitorowanie zgodności prawodawstwa i strategii UE z prawami podstawowymi w myśl postanowień art. 2 i 6 Traktatu o Unii Europejskiej (w szczegolności prawami określonymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej) oraz zgodności z podstawowymi zasadami działań zewnętrznych Unii (w szczegolności tymi, ktore określono w art. 21 Traktatu);


3. badanie i monitorowanie realizacji zadań i działań agencji UE odpowiedzialnych za sprawy wewnętrzne (takich jak Europol, COSI i Eurojust), zajmujących się sprawami związanymi z przestępczością zorganizowaną, korupcją i praniem brudnych pieniędzy, a takŜe badanie i monitorowanie pokrewnych strategii bezpieczeństwa;


4. zajęcie się kwestiami, o ktorych mowa w rezolucji Parlamentu z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przestępczości zorganizowanej w Unii Europejskiej, zwłaszcza w ust. 15, oraz w rezolucji z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wysiłkow UE w walce z korupcją;


5. w celu realizacji tych załoŜeń, nawiązywanie niezbędnych kontaktow, przeprowadzanie wizyt i organizowanie wysłuchań z udziałem przedstawicieli instytucji Unii Europejskiej oraz instytucji międzynarodowych, europejskich i krajowych, parlamentow i rządow krajowych państw członkowskich i krajow trzecich, przedstawicieli świata nauki, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego, podmiotow lokalnych, organizacji ofiar, urzędnikow zaangaŜowanych w codzienną walkę z przestępczością zorganizowaną, korupcją i praniem brudnych pieniędzy, w tym pracownikow organow ścigania i sędziow, a takŜe podmiotow społeczeństwa obywatelskiego, ktore działają na rzecz kultury przestrzegania prawa w trudnych obszarach.