Prezentacja i kompetencje

Prezentacja i kompetencje

Witamy!


W pierwszym roku trwania mandatu komisja CRIS skoncentrowała się na analizie przyczyn i skutków kryzysu, kosztów bezczynności i możliwych sposobów przezwyciężenia kryzysu i uniknięcia powtórzenia się sytuacji.

Organizując różne wydarzenia, takie jak wysłuchania publiczne, warsztaty, wymiany poglądów, dyskusje w sprawie dokumentów tematycznych, wizyty delegacji, a także przez solidną pracę badawczą i analityczną komisja CRIS dążyła nie tylko do określenia kluczowych obszarów bardziej skoordynowanego działania, lecz również do wydania konkretnych zaleceń politycznych.

Te polityczne zalecenia są zawarte w rezolucji komisji CRIS przyjętej na sesji plenarnej w październiku 2010 r.

W drugim roku praca komisji koncentrować się będzie na intensywnym dialogu z parlamentami krajowymi, mającym na celu uzyskanie opinii zwrotnych na temat tymczasowego sprawozdania oraz na zagwarantowaniu, że konkretne zalecenia polityczne zawarte w sprawozdaniu końcowym będą się cieszyć poparciem parlamentów krajów UE.

Strona internetowa jest istotnym elementem pozwalającym być na bieżąco z postępami prac.
W przypadku dalszych pytań proszę skontaktować się z sekretariatem.

Dziękujemy za odwiedziny na stronie komisji CRIS.Prezentacja i kompetencje

 

Komisja ma uprawnienia w zakresie:


  1. analiza i ocena rozmiarów kryzysu finansowego, gospodarczego i społecznego, jego wpływu na UE i jej państwa członkowskie oraz stanu ładu światowego, oraz proponowanie odpowiednich środków długoterminowej odbudowy zdrowych i stabilnych rynków finansowych, które umożliwią wsparcie trwałego wzrostu, spójności społecznej i zatrudnienia na wszystkich szczeblach, a także przedstawienie oceny wpływu tych środków oraz kosztów wynikających z zaniechania wszelkich działań; 
  2. analiza i ocena dotychczasowego wdrażania prawodawstwa wspólnotowego we wszystkich odpowiednich dziedzinach, a także koordynacja działań podejmowanych przez państwa członkowskie w celu wsparcia trwałego i dobrego jakościowo wzrostu oraz inwestycji długoterminowych z myślą o zwalczaniu bezrobocia oraz o podjęciu wyzwań demograficznych i klimatycznych, przy równoczesnym przestrzeganiu zasady pomocniczości; 
  3. nawiązywanie w tym celu niezbędnych kontaktów i organizowanie przesłuchań z udziałem instytucji Unii Europejskiej oraz instytucji i forów światowych, europejskich i międzynarodowych, krajowych parlamentów i rządów państw członkowskich oraz krajów trzecich, a także przedstawicieli środowisk naukowych, przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego, w tym partnerów społecznych, w ścisłej współpracy z komisjami stałymi.