Prezentacja i kompetencje

Prezentacja i kompetencje

Witamy

Witamy na stronie internetowej komisji ENVI

Nasza komisja, licząca 71 członków, jest największą komisją parlamentarną w Parlamencie Europejskim. Dążymy do tego, aby liczne oczekiwania obywateli z całej Europy znajdowały odzwierciedlenie w prawodawstwie dotyczącym środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa żywności. Parlament Europejski zyskał możliwość współstanowienia prawa w odniesieniu do znacznej większości zagadnień poddawanych pod dyskusję na forum komisji ENVI, co czyni z niej jedną z najbardziej wypływowych komisji.

Nasza praca w dziedzinie polityki środowiskowej obejmuje szeroki zakres zagadnień – od uregulowań dotyczących toksycznych substancji chemicznych aż po ochronę różnorodności biologicznej. Komisja usiłuje też propagować ideę Europy efektywnie korzystającej z zasobów i zrównoważonej. W centrum zainteresowania komisji znajduje się przeciwdziałanie zmianie klimatu.

Niedawne skandale żywnościowe w państwach członkowskich unaoczniły potrzebę poprawy bezpieczeństwa żywności. Krytycznie analizujemy przepisy dotyczące środków spożywczych. Komisji ENVI bardzo zależy na tym, aby konsumenci byli lepiej informowani, np. poprzez klarowniejsze i jednoznaczne etykietowanie produktów.

W dziedzinie zdrowia publicznego komisja ENVI stara się proponować zakrojone na miarę europejską rozwiązania problemów związanych ze zdrowiem. Ostatnio pracowaliśmy m.in. nad takimi zagadnieniami, jak bezpieczeństwo produktów farmaceutycznych i kosmetycznych, walka z fałszowaniem produktów leczniczych i obrona praw pacjentów.

Mamy nadzieję, że nasza strona internetowa przybliży Państwu naszą pracę, i prosimy o uwagi na wszelkie interesujące Państwa tematy.

Matthias Groote

Uprawnienia stałych komisji parlamentarnych

Komisja ma uprawnienia w zakresie:
1.    polityki dotyczącej środowiska naturalnego i środków ochrony środowiska, w szczególności w odniesieniu do:
(a)    zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody, gospodarowania odpadami i ich powtórnego wykorzystania, niebezpiecznych substancji i produktów, poziomu hałasu, zmian klimatycznych, ochrony bioróżnorodności,
(b)    trwałego rozwoju,
(c)    działań i porozumień na szczeblu międzynarodowym i regionalnym podjętych w celu ochrony środowiska,
(d)    naprawiania szkód powstałych w środowisku,
(e)    obrony cywilnej,
(f)    Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska,
(g)    Europejskiej Agencji Chemikaliów;


2.    zdrowia publicznego, a w szczególności:
(a)    programów i działań szczególnych w dziedzinie zdrowia publicznego,
(b)    produktów farmaceutycznych i kosmetycznych,
(c)    związanych ze zdrowiem aspektów bioterroryzmu,
(d)    Europejskiej Agencji Oceny Produktów Medycznych i Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób;


3.    kwestii związanych z bezpieczeństwem żywności, w szczególności:
(a)    znakowania i bezpieczeństwa produktów spożywczych,
(b)    przepisów weterynaryjnych dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego przed zagrożeniami; kontroli artykułów spożywczych i systemów produkcji spożywczej w aspekcie zdrowia publicznego,
(c)    Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i Europejskiego Urzędu ds. Żywności i Weterynarii.