Prezentacja i kompetencje

Prezentacja i kompetencje

Powitanie

Jako przewodniczący komisji FEMM pragnę gorąco powitać wszystkich odwiedzających tę oficjalną stronę internetową. Prawa kobiet i równouprawnienie płci to podstawowe zagadnienia, jakimi zajmuje się nasza komisja. Mamy nadzieję, że dzięki zwiększeniu naszej dostępności w Internecie, obywatele UE oraz wszystkie osoby zainteresowane naszą misją będą mogły dokładniej się zapoznać z naszą działalnością i nawiązać z nami bliższe kontakty.
Będziemy korzystali z tego kanału komunikacyjnego, aby dalej promować misję oraz osiągnięcia komisji FEMM, poprzez udostępnianie odbiorcom naszej strony informacji i gwarantowanie przejrzystości działań. Pomimo licznych sukcesów w zakresie wzmacniania pozycji kobiet, we wszystkich dziedzinach życia można wskazać jeszcze wiele obszarów (o wymiarze społecznym, kulturowym, politycznym i gospodarczym), w których kobiety nadal nie są traktowane na równi z mężczyznami. Nasze największe zaniepokojenie wzbudzają: różnica w płacach, ubóstwo kobiet, niewystarczająca reprezentacja kobiet na stanowiskach decyzyjnych, handel kobietami i dziećmi oraz przemoc wobec tych grup społecznych. Chcemy się zająć tymi kwestiami i potrzebna jest nam w tym celu pomoc ze strony społeczeństwa obywatelskiego oraz wszystkich organizacji, które walczą o równe prawa.

Nasza strona zawiera obszerny zasób informacji na temat naszych prac; mamy nadzieję, że będzie ona przyjazna dla użytkowników. Chętnie się zapoznamy z Państwa uwagami dotyczącymi zarówno samej strony, jak i naszej działalności. Zapraszamy Państwa do częstego zaglądania na tę stronę, ponieważ będzie ona okresowo aktualizowana i uzupełniana o najnowsze wiadomości dotyczące naszej komisji.

Mikael Gustafsson

Prezentacja i kompetencje

Komisja ma uprawnienia w zakresie:


  1. definiowania, promowania i ochrony praw kobiet w Unii oraz środków wspólnotowych w tym zakresie;
  2. promowania praw kobiet w krajach trzecich;
  3. polityki równych szans, w tym równości między kobietami i mężczyznami w dostępie do rynku pracy i w sposobie traktowania w pracy;
  4. likwidacji wszelkich form dyskryminacji ze względu na płeć;
  5. realizacji i dalszego rozwijania zasady równości szans (mainstreaming) we wszystkich sektorach;
  6. nadzorowania oraz realizacji umów i konwencji międzynarodowych dotyczących praw kobiet;
  7. polityki informacyjnej dotyczącej kobiet.