Prezentacja i kompetencje

Prezentacja i kompetencje

Powitanie

Jednolity rynek i swobodny przepływ osób, towarów i usług są głównymi koncepcjami UE. Zapewniają one europejskim obywatelom i przedsiębiorcom dobrobyt i rozwój, miejsca pracy, mobilność i swobodę wyboru.

Zdaniem Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów obywatele muszą znaleźć się w centrum jednolitego rynku. Naszym zadaniem jest zagwarantowanie swobody osiedlania się na terenie UE w celu podjęcia pracy, studiów lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Chcemy dołożyć starań, by konsumenci znali swoje prawa i mieli poczucie bezpieczeństwa i ochrony kupując produkty w UE, zarówno w lokalnym sklepie, jak i przez internet.

Naszym celem jest stworzenie przejrzystych zasad dla przedsiębiorców i ułatwienie funkcjonowania małym spółkom przez zwiększenie ich szans na rynku w zakresie produkcji, sprzedaży i świadczenia usług.

Komisja Rynku Wewnętrznego wystąpiła z inicjatywą Aktu o jednolitym rynku, aby dać nowy impuls jednolitemu rynkowi. Pragniemy jak najszybciej wdrożyć jego założenia. Tylko właściwie funkcjonujący jednolity rynek europejski zagwarantuje nam dobrobyt i konkurencyjność na rynkach światowych w najbliższych dziesięcioleciach.

Malcolm Harbour
Przewodniczący Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Prezentacja i kompetencje

Komisja ma uprawnienia w zakresie:


1.    koordynacji na szczeblu wspólnotowym krajowych systemów ustawodawstwa w dziedzinie rynku wewnętrznego i w zakresie unii celnej, a zwłaszcza:


(a)    swobodnego przepływu towarów, w tym harmonizacji standardów technicznych,
(b)    swobody przedsiębiorczości,
(c)    swobody świadczenia usług, z wyjątkiem sektora finansowego i pocztowego;


2.    środków mających na celu identyfikowanie i usuwanie potencjalnych barier w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego;


3.    promowanie i ochronę interesów gospodarczych konsumentów, z wyjątkiem obszarów zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności, w kontekście ustanowienia rynku wewnętrznego.