Prezentacja i kompetencje

Prezentacja i kompetencje

Powitanie

Witamy na stronie internetowej komisji ITRE!

Aż do kolejnych wyborów członkowie ITRE będą stale wnosić wkład w wybór strategii politycznych i opracowywanie długofalowych ram ustawodawczych w celu uczynienia Europy lepszą i bardziej konkurencyjną.

Komisja ITRE będzie się zajmować wnioskami ustawodawczymi w sprawie badań naukowych; polityka UE w dziedzinie badań naukowych ma zostać przedefiniowana na kolejne lata, aby sprostać nowym wyzwaniom. Firmy telekomunikacyjne staną się bardziej konkurencyjne, a ceny oferowane konsumentom spadną.

W ważnej dziedzinie, jaką jest energetyka, Europa musi się zmierzyć ze swymi słabościami i znaleźć rozwiązania. Import ropy i gazu pochłania duże kwoty. Istotne jest, aby obywatele i przemysł mieli dostęp do energii po przystępnych cenach. Efektywność energetyczna, energia odnawialna i niższa emisja gazów cieplarnianych także należą do zagadnień, którymi należy się zająć.

Nowe rozwiązania i innowacje, także w dziedzinie technologii internetowych i komunikacyjnych, mogą odegrać ważną rolę dla obywateli i przemysłu.

Jeśli chcemy być skuteczni i podejmować najkorzystniejsze dla obywateli decyzje potrzebujemy ich pomocy i wymiany informacji z podmiotami społeczeństwa obywatelskiego. Tylko nieustanny dialog pozwoli nam znaleźć właściwą równowagę między różnymi stanowiskami. Celem tej strony internetowej jest informowanie o pracach Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Amalia Sartori


Prezentacja i kompetencje

Komisja ma uprawnienia w zakresie:


  1. polityki przemysłowej Unii i zastosowania nowych technologii, w tym także środków dotyczących średnich i małych przedsiębiorstw;
  2. polityki naukowej Unii, w tym także rozpowszechniania i wykorzystania wyników badań naukowych;
  3. polityki kosmicznej;
  4. działalności Wspólnego Centrum Badawczego i Centralnego Ośrodka Pomiarów Jądrowych, jak również JET, ITER i innych projektów z tej dziedziny;
  5. środków wspólnotowych dotyczących ogólnie polityki energetycznej, bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię i efektywności energetycznej, w tym także tworzenie i rozwój sieci transeuropejskich w sektorze infrastruktury energetyki;
  6. Traktatu Euratom i Agencji Zaopatrzenia Euratom, bezpieczeństwa nuklearnego, wyłączania urządzeń i usuwania odpadów w sektorze nuklearnym;
  7. społeczeństwa informacyjnego i technologii informacyjnych, w tym także tworzenia i rozwoju sieci transeuropejskich w sektorze infrastruktury telekomunikacji.