Prezentacja i kompetencje

Prezentacja i kompetencje

Powitanie

Witamy na stronie internetowej Komisji Petycji, na której mogą Państwo znaleźć informacje o pracy i działalności komisji, której przewodniczę od 2009 r.

Zawarte w Traktacie o Unii Europejskiej prawo do składania petycji jest podstawowym prawem ściśle powiązanym z obywatelstwem Unii. Stanowi ono ważny i często skuteczny sposób bezpośredniego angażowania się obywateli w działalność Parlamentu oraz konkretnego przekazania swych trosk, propozycji lub skarg do rozpatrzenia przez członków Komisji Petycji.

Komisja często reaguje na petycje nadesłane obywateli UE, starając się rozwiązać ewentualne przypadki naruszenia praw przysługujących obywatelom na mocy Traktatu oraz w drodze współpracy z władzami szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego w kwestiach związanych z zastosowaniem prawa europejskiego do takich obszarów jak środowisko naturalne, sprawy społeczne, swoboda przemieszczania się itp.

Komisja Petycji jest organem śledczym, nie ustawodawczym; dąży do zapewnienia obywatelom pozasądowego rozstrzygania sporów, w przypadku gdy ich skargi są uzasadnione. Komisja może organizować wyjazdy rozpoznawcze w teren oraz zdawać z nich sprawę przed zgromadzeniem plenarnym.

Komisja Petycji odgrywa zatem kluczową rolę w nawiązywaniu więzi z obywatelami europejskimi oraz we wzmacnianiu demokratycznej legitymacji i odpowiedzialności w procesie podejmowania decyzji w UE.

Erminia Mazzoni

Prezentacja i kompetencje

Komisja ma uprawnienia w zakresie:


1.    petycji;


2.    stosunków z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.