Prezentacja i kompetencje

Prezentacja i kompetencje

Powitanie

Artykuł 3 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi: „Unia (...) wspiera spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz solidarność między Państwami Członkowskimi”. By umożliwić realizację tego celu korzystamy z funduszy strukturalnych, dzięki którym możemy wspierać prawidłowo funkcjonującą politykę rozwoju regionalnego, powiązaną z innymi strategiami politycznymi, między innymi w zakresie badań, energii i transportu.

Komisja Rozwoju Regionalnego, której mam zaszczyt przewodniczyć, odpowiada za zagwarantowanie, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie realizują politykę gospodarczą w sposób, który pozwala na osiągnięcie powyższego celu. W tym celu ściśle współpracujemy z prezydencją Unii Europejskiej, Radą, Komisją Europejską, jak również ciałami doradczymi UE, takimi jak Komitet Regionów oraz Komitet Ekonomiczno-Społeczny i wiele innych organizacji regionalnych i lokalnych.

50 członków komisji oraz 50 zastępców członków reprezentuje wszystkie frakcje polityczne w PE, które za pośrednictwem swoich koordynatorów kształtują naszą działalność we współpracy z prezydium komisji.

Niniejsza witryna Internetowa pozwala Państwu wyszukać szczegółowe informacje na temat naszej działalności ustawodawczej i politycznej, a dzięki EP Live możecie Państwo oglądać nasze posiedzenia.

Danuta Maria HÜBNER

Prezentacja i kompetencje

Komisja ma uprawnienia w zakresie:


polityki regionalnej i polityki spójności, a zwłaszcza:


(a)    Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i innych unijnych instrumentów polityki regionalnej;


(b)    oceny wpływu innych polityk unijnych na spójność gospodarczą i społeczną;


(c)    koordynacji unijnych instrumentów strukturalnych;


(d)    regionów peryferyjnych i wysp jak również współpracy transgranicznej i międzyregionalnej;


(e)    stosunków z Komitetem Regionów, organizacjami współpracy międzyregionalnej oraz władzami lokalnymi i regionalnymi.


Na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2006 r. Konferencja Przewodniczących postanowiła włączyć wymiar miejski w zakres kompetencji domyślnych komisji.