Projekty sprawozdań


Komisje mogą zostać wezwane do sporządzenia sprawozdania w sprawach ustawodawczych lub nieustawodawczych. Zwykle zadaniem komisji będzie sporządzenie sprawozdania poświęconego określonemu zagadnieniu, jeśli dotyczy ono dziedziny polityki leżącej w gestii komisji. Niemniej w pewnych okolicznościach komisja może sporządzić sprawozdanie z własnej inicjatywy. W przypadku każdego sprawozdania spośród członków komisji wybiera się sprawozdawcę odpowiedzialnego za opracowanie sprawozdania. Gdy projekt sprawozdania jest gotowy, przedstawia się go i omawia podczas posiedzeń komisji, zaś członkowie – jeśli uznają to za wskazane – mogą zgłaszać poprawki. Na tej stronie przedstawiono projekty sprawozdań bez naniesionych poprawek.
Wszystkie udostępnione projekty sprawozdań można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT REPORT on general guidelines for the preparation of the 2021 budget, Section III – Commission

07-02-2020 BUDG_PR(2020)647107 PE647.107v01-00
BUDG

Pierre LARROUTUROU

Termin składania poprawek : 04-03-2020

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie sprawozdania rocznego z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2019

17-12-2019 BUDG_PR(2019)643074 PE643.074v01-00
BUDG

David CORMAND

Termin składania poprawek : 28-01-2020

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa

19-11-2019 BUDG_PR(2019)643242 PE643.242v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji

23-10-2019 BUDG_PR(2019)642958 PE642.958v01-00
BUDG

Eva KAILI

Termin składania poprawek : 07-11-2019

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Belgię – EGF/2019/001 BE/Carrefour)

11-10-2019 BUDG_PR(2019)641413 PE641.413v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Termin składania poprawek : 22-10-2019

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2020 r.

07-10-2019 BUDG_PR(2019)640619 PE640.619v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER

Termin składania poprawek : 22-10-2019

PROJEKT SPRAWOZDANIA dotyczącego stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

03-10-2019 BUDG_PR(2019)641127 PE641.127v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Termin składania poprawek : 08-10-2019

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie środków dotyczących wykonania i finansowania budżetu ogólnego Unii w 2020 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii

30-09-2019 BUDG_PR(2019)641240 PE641.240v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

Termin składania poprawek : 02-10-2019

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2019 do budżetu ogólnego na 2019 r. – zmniejszenie środków na zobowiązania i środków na płatności zgodnie ze zaktualizowanymi potrzebami w zakresie wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne)

01-08-2019 BUDG_PR(2019)639790 PE639.790v01-00
BUDG

John HOWARTH

Termin składania poprawek : 06-09-2019

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję (UE) 2019/276 w odniesieniu do dostosowań kwot uruchamianych z instrumentu elastyczności na 2019 r. do wykorzystania w związku z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami bezpieczeństwa

01-08-2019 BUDG_PR(2019)639931 PE639.931v01-00
BUDG

John HOWARTH

Termin składania poprawek : 06-09-2019