Poprawki


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku jej członkowie mają możliwość składania poprawek (w tym poprawek budżetowych). Komisja ustala termin, w którym należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się następnie do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na niniejszej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, zanim zostaną one poddane pod głosowanie.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

POPRAWKI 1 - 416 - Projekt sprawozdania Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2020 r.

27-01-2020 ECON_AM(2020)646869 PE646.869v01-00
ECON

Aurore LALUCQ

POPRAWKI 1 - 335 - Projekt sprawozdania Polityka konkurencji – sprawozdanie roczne za 2019 r.

10-01-2020 ECON_AM(2020)645100 PE645.100v01-00
ECON

Stéphanie YON-COURTIN

POPRAWKI 204 - 468 - Projekt sprawozdania Podmioty obsługujące kredyty i nabywcy kredytów

20-12-2019 ECON_AM(2019)645006 PE645.006v01-00
ECON

Esther de LANGE, Irene TINAGLI

POPRAWKI 1 - 282 - Projekt sprawozdania Unia bankowa – sprawozdanie roczne za 2019 r.

18-12-2019 ECON_AM(2019)644981 PE644.981v01-00
ECON

Pedro MARQUES

POPRAWKI 1 - 99 - Projekt opinii Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2019

10-12-2019 ECON_AM(2019)644953 PE644.953v01-00
ECON

Bas EICKHOUT

  AMENDMENTS 1 - 34 - Draft motion for a resolution Institutions and bodies in the Economic and Monetary Union: Preventing post-public employment conflicts of interest

05-12-2019 ECON_AM(2019)644844 PE644.844v02-00
ECON

 

POPRAWKI 1 - 25 - Projekt opinii Absolutorium za 2018 r. – Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)

05-12-2019 ECON_AM(2019)644878 PE644.878v01-00
ECON

Derk Jan EPPINK

POPRAWKI 1 - 21 - Projekt opinii Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

05-12-2019 ECON_AM(2019)644879 PE644.879v01-00
ECON

Derk Jan EPPINK

POPRAWKI 1 - 26 - Projekt opinii Absolutorium za 2018 r. – Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

05-12-2019 ECON_AM(2019)644880 PE644.880v01-00
ECON

Derk Jan EPPINK

  AMENDMENTS 1 - 179 - Draft motion for a resolution Fair Taxation in a digitalised and globalised economy: BEPS 2.0

22-11-2019 ECON_AM(2019)643244 PE643.244v02-00
ECON