Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 7 i 9

2019/2912(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ECON

przedmiotowo właściwa, ściślejsza współpraca

Sprawiedliwe opodatkowanie w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej – BEPS 2.0

2019/2901(RSP) Rezolucja ws. bieżących, art. 78, 81, 103, 108, 115
ECON

przedmiotowo właściwa

Przyspieszona egzekucja z zabezpieczenia na drodze pozasądowej

2018/0063B(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ECON

przedmiotowo właściwa

Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

2019/0817(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
ECON

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje oraz szczegółowe informacje na temat sekurytyzacji, które mają być udostępniane przez jednostkę inicjującą, jednostkę sponsorującą oraz SSPE

2019/2889(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa

Unia bankowa – sprawozdanie roczne za 2019 r.

2019/2130(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
ECON

Pedro MARQUES [S&D]

przedmiotowo właściwa

Polityka konkurencji – sprawozdanie roczne za 2019 r.

2019/2131(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
ECON

Stéphanie YON-COURTIN [Renew]

przedmiotowo właściwa

Ramy zarządzania instrumentem budżetowym na rzecz konwergencji i konkurencyjności dla strefy euro

2019/0161(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ECON

Dragoş PÎSLARU [Renew]

przedmiotowo właściwa

Europejski Bank Centralny - raport roczny 2018

2019/2129(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
ECON

Costas MAVRIDES [S&D]

przedmiotowo właściwa

Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i dyrektywę 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii

2019/0096(CNS) * Procedura konsultacji
ECON

Paul TANG [S&D]

przedmiotowo właściwa