O komisjach

Powitanie

male person with short dark hair on the right side of the picture. face. close-up. the background is blurred.
Adrián Vázquez Lázara © European Union 2020 - European Parliament

Komisja Prawna (JURI) posiada szerokie uprawnienia w zakresie polityk horyzontalnych, instytucjonalnych i szczegółowych.

W tym półroczu do priorytetów komisji należy - między innymi - skuteczna regulacja w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz ukształtowanie aktu prawnego o usługach cyfrowych. Obecnie JURI zajmuje się aktualizacją rozporządzeń o doręczaniu dokumentów i przeprowadzaniu dowodów, a także planuje zakończyć prace nad dyrektywą o powództwach przedstawicielskich. W programie komisji pozostają prace nad odblokowaniem wniosków dotyczących kobiet w zarządach i sprawozdawczości w podziale na kraje, dostosowaniem aktów prawnych UE do ram prawnych traktatu lizbońskiego oraz reformą procedury komitetowej.

JURI podejmuje inicjatywy dotyczące obowiązków przedsiębiorstw w zakresie należytej staranności, ujawniania informacji niefinansowych przedsiębiorstw, odpowiedzialności za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym, statutu europejskich stowarzyszeń transgranicznych, wyzwań dla organizatorów imprez sportowych w świecie cyfrowym, finansowania kosztów proceduralnych oraz wpływu przemocy domowej i praw do opieki na kobiety i dzieci.

Dzięki wsparciu JURI stanowisko Parlamentu w kwestiach prawnych (choćby takich jak immunitety, wybór podstawy prawnej, sprawy wnoszone do Trybunału Sprawiedliwości) jest w pełni merytoryczne. Komisja przedstawia sprawozdania na temat stosowania prawa UE i zasady pomocniczości.

Mam nadzieję, że nasza strona okaże się pomocna. Dziękuję za zainteresowanie pracami JURI.

Lista kontaktów

Linki