Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Zapewnienie pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy

2019/0183(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
REGI

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do ustanowienia finansowania w oparciu o stawki ryczałtowe

2019/2796(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
REGI

przedmiotowo właściwa, ściślejsza współpraca

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS)

2019/2784(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
REGI

przedmiotowo właściwa

Mianowanie członka Komisji Europejskiej – Ioan Mircea PASCU (RO)

2019/0808(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
REGI

przedmiotowo właściwa

Ramy zarządzania instrumentem budżetowym na rzecz konwergencji i konkurencyjności dla strefy euro

2019/0161(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
REGI

opiniodawcza

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Komisja Europejska

2019/2055(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
REGI

opiniodawcza

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Parlament Europejski

2019/2056(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
REGI

opiniodawcza

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska

2019/2057(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
REGI

opiniodawcza

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości

2019/2058(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
REGI

opiniodawcza

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy

2019/2059(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
REGI

opiniodawcza