Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data aplicării anumitor dispoziții din Directivele 91/496/CEE, 97/78/CE și 2000/29/CE

2019/2869(DEA) Proceduri privind actele delegate
ENVI

sesizată în fond, cooperare consolidată

Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului și Consiliului în ceea ce privește normele referitoare la controalele oficiale specifice vizând anumite categorii de animale și de mărfuri, măsurile care trebuie luate în urma efectuării acestor controale și anumite categorii de animale și de mărfuri exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră

2019/2868(DEA) Proceduri privind actele delegate
ENVI

sesizată în fond, cooperare consolidată

Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele referitoare la efectuarea controalelor oficiale specifice vizând materialele de ambalaj din lemn, notificarea anumitor transporturi și măsurile care trebuie luate în caz de neconformitate

2019/2865(DEA) Proceduri privind actele delegate
ENVI

sesizată în fond, cooperare consolidată

Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind controalele oficiale ale transporturilor de animale și de bunuri care fac obiectul tranzitului, al transbordării și al continuării transportului pe teritoriul Uniunii și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 798/2008, (CE) nr. 1251/2008, (CE) nr. 119/2009, (UE) nr. 206/2010, (UE) nr. 605/2010, (UE) nr. 142/2011, (UE) nr. 28/2012 ale Comisiei, a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/759 al Comisiei și a Deciziei 2007/777/CE a Comisiei

2019/2867(DEA) Proceduri privind actele delegate
ENVI

sesizată în fond, cooperare consolidată

Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru cazurile și condițiile în care se pot efectua controale de identitate și controale fizice vizând anumite mărfuri la punctele de control și în care se pot efectua controale documentare la distanță de posturile de inspecție la frontieră

2019/2864(DEA) Proceduri privind actele delegate
ENVI

sesizată în fond, cooperare consolidată

Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite categorii de animale și de mărfuri exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră, controalele specifice privind bagajele personale ale pasagerilor și transporturile mici de bunuri expediate către persoane fizice, care nu sunt destinate introducerii pe piață, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011

2019/2863(DEA) Proceduri privind actele delegate
ENVI

sesizată în fond, cooperare consolidată

Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește procentul de dosare de înregistrare care trebuie selectate pentru verificarea conformității

2019/2862(RPS) Procedura de reglementare cu control
ENVI

sesizată în fond, cooperare consolidată

Obiecție în conformitate cu articolul 112: autorizarea introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 și porumbul modificat genetic care combină două, trei, patru sau cinci din evenimentele Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 și GA21

2019/2860(RSP) Rezoluţie de actualitate, art. 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Sirpa PIETIKÄINEN [PPE] Günther SIDL [S&D] Tilly METZ [Verts/ALE] Anja HAZEKAMP [GUE/NGL] Eleonora EVI [NI]

sesizată în fond

Obiecție în conformitate cu articolul 112: autorizarea introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 și subcombinațiile MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 și NK603 × DAS-40278-9

2019/2859(RSP) Rezoluţie de actualitate, art. 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Sirpa PIETIKÄINEN [PPE] Günther SIDL [S&D] Tilly METZ [Verts/ALE] Anja HAZEKAMP [GUE/NGL] Eleonora EVI [NI]

sesizată în fond

Obiecție în conformitate cu articolul 112: reînnoirea autorizării introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din rapiță modificată genetic T45 (ACS-BNØØ8-2), rezultate din comercializarea rapiței în țările terțe până în 2005

2019/2858(RSP) Rezoluţie de actualitate, art. 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Sirpa PIETIKÄINEN [PPE] Günther SIDL [S&D] Tilly METZ [Verts/ALE] Anja HAZEKAMP [GUE/NGL] Eleonora EVI [NI]

sesizată în fond