Domovská stránka

Konferencia predsedov výborov je politický orgán Európskeho parlamentu, ktorý umožňuje zaistiť lepšiu spoluprácu medzi rôznymi parlamentnými výbormi.

Konferencia predsedov výborov, jej zloženie

Konferencia predsedov výborov sa skladá z predsedov všetkých stálych i dočasných výborov. Konferencia si volí svojho predsedu. Konferencia predsedov výborov sa obvykle schádza raz za mesiac, v Štrasburgu počas plenárnych zasadnutí.

Konferencia predsedov výborov, jej kompetencie

Konferencia predsedov výborov môže dávať konferencii predsedov odporúčania ohľadne práce výborov a zostavovania programu schôdze Parlamentu.
Môže tiež konferencii predsedov radiť v prípade kompetenčného sporu medzi dvoma výbormi.
Predsedníctvo a konferencia predsedov môžu poveriť konferenciu predsedov výborov výkonom niektorých úloh.

Odkazy