Návrhy správ


Výbory môžu byť vyzvané, aby vypracovali správu o legislatívnych alebo nelegislatívnych otázkach. Výbor je zvyčajne požiadaný o vypracovanie správy o konkrétnej otázke vtedy, keď sa táto otázka týka oblasti politiky, ktorá patrí do jeho pôsobnosti. Za určitých okolností však môže výbor vypracovať iniciatívnu správu. V rámci každej správy sa spomedzi členov výboru vyberie spravodajca, ktorý je zodpovedný za vypracovanie správy. Po dokončení sa návrh správy predloží na schôdzach výboru, kde sa o ňom diskutuje, a členovia výboru k nemu môžu predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Táto stránka zobrazuje návrhy správ pred tým, ako sa k nim predložia pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Všetky dostupné návrhy správ nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  DRAFT REPORT on general guidelines for the preparation of the 2021 budget, Section III – Commission

07-02-2020 BUDG_PR(2020)647107 PE647.107v01-00
BUDG

Pierre LARROUTUROU

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 04-03-2020

NÁVRH SPRÁVY o finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2019

17-12-2019 BUDG_PR(2019)643074 PE643.074v01-00
BUDG

David CORMAND

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 28-01-2020

NÁVRH SPRÁVY o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev súvisiacich s migráciou, prílevmi utečencov a bezpečnostnými hrozbami

19-11-2019 BUDG_PR(2019)643242 PE643.242v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER

NÁVRH SPRÁVY o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku

23-10-2019 BUDG_PR(2019)642958 PE642.958v01-00
BUDG

Eva KAILI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 07-11-2019

NÁVRH SPRÁVY o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Belgicka – EGF/2019/001 BE/Carrefour)

11-10-2019 BUDG_PR(2019)641413 PE641.413v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 22-10-2019

NÁVRH SPRÁVY o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2020

07-10-2019 BUDG_PR(2019)640619 PE640.619v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 22-10-2019

NÁVRH SPRÁVY o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020

03-10-2019 BUDG_PR(2019)641127 PE641.127v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 08-10-2019

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu nariadenia Rady o opatreniach týkajúcich sa plnenia a financovania všeobecného rozpočtu Únie v roku 2020 v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie

30-09-2019 BUDG_PR(2019)641240 PE641.240v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 02-10-2019

NÁVRH SPRÁVY o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2019 k všeobecnému rozpočtu na rok 2019: Zníženie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými potrebami výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné zdroje)

01-08-2019 BUDG_PR(2019)639790 PE639.790v01-00
BUDG

John HOWARTH

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 06-09-2019

NÁVRH SPRÁVY o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/276, pokiaľ ide o úpravy súm mobilizovaných z nástroja flexibility na rok 2019 s cieľom použiť ich v oblasti migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb

01-08-2019 BUDG_PR(2019)639931 PE639.931v01-00
BUDG

John HOWARTH

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 06-09-2019