Stanoviská


Ak sa výbor domnieva, že veci, na ktoré sa vzťahuje správa pridelená inému výboru, sa týkajú jeho oblastí pôsobnosti, môže požiadať, aby bol uznaný za výbor požiadaný o stanovisko (článok 53 rokovacieho poriadku). Prijaté stanovisko sa postúpi gestorskému výboru, ktorý o ňom následne hlasuje. Pozmeňujúce návrhy pridruženého výboru požiadaného o stanovisko (článok 54 rokovacieho poriadku), ktoré patria do výlučnej právomoci tohto výboru, musí gestorský výbor prijať bez hlasovania. Všetky stanoviská a pozície vo forme pozmeňujúcich návrhov, ktoré prijal výbor požiadaný o stanovisko, musia byť uvedené v prílohe ku konečnej správe. Na tejto stránke sa uvádzajú stanoviská, ktoré výbory prijali.
Všetky dostupné stanoviská a pozície vo forme pozmeňujúcich návrhov nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024)

13-12-2019 BUDG_AD(2019)640655 PE640.655v02-00
BUDG

Margarida MARQUES

Stanovisko k nariadeniu, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v roku 2021

12-12-2019 BUDG_AL(2019)644725 PE644.725v03-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024)

27-11-2019 BUDG_AD(2019)640654 PE640.654v03-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom

26-11-2019 BUDG_AD(2019)643027 PE643.027v02-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Stanovisko k finančnej disciplíne od rozpočtového roka 2021 a k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o pružnosť medzi piliermi vzhľadom na kalendárny rok 2020

22-11-2019 BUDG_AL(2019)644726 PE644.726v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu

13-11-2019 BUDG_AL(2019)643076 PE643.076v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou a protokolu o vykonávaní uvedenej dohody o partnerstve

06-11-2019 BUDG_AD(2019)640656 PE640.656v02-00
BUDG

Olivier CHASTEL

Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1309/2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020)

01-10-2019 BUDG_AL(2019)641291 PE641.291v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

Stanovisko k finančnej pomoci členským štátom na pokrytie vážnej finančnej záťaže, ktorá im vznikla v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody

01-10-2019 BUDG_AL(2019)641292 PE641.292v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT