Návrhy stanovísk


Návrh stanoviska je dokument, ktorý pripravuje poslanec vymenovaný za spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko. Tento dokument je potom predložený výboru požiadanému o stanovisko, ktorý vypracuje prípadné pozmeňujúce návrhy a hlasuje o ňom.
V prípade legislatívnych správ majú návrhy stanovísk formu pozmeňujúcich návrhov k legislatívnemu návrhu Komisie, ku ktorým sú v prípade potreby pripojené krátke odôvodnenia. V prípade nelegislatívnych správ majú návrhy stanovísk formu návrhov, ktoré sú v prípade prijatia predložené gestorskému výboru zodpovednému za vypracovanie správy, aby ich do tejto správy zahrnul. Na tejto stránke sa nachádzajú návrhy stanovísk predtým, ako o nich hlasuje výbor požiadaný o stanovisko.
Všetky dostupné návrhy stanovísk nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

15-11-2019 CULT_PA(2019)643224 PE643.224v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-12-2019

NÁVRH STANOVISKA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2018

15-11-2019 CULT_PA(2019)643225 PE643.225v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-12-2019

NÁVRH STANOVISKA k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020

23-07-2019 CULT_PA(2019)639789 PE639.789v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 09-09-2019