Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy


Po predložení návrhu správy, stanoviska alebo iného návrhu vo výbore majú členovia možnosť predkladať pozmeňujúce návrhy (vrátane pozmeňujúcich návrhov k rozpočtu). Výbor určí termín na predkladanie všetkých pozmeňujúcich návrhov. O predkladaných pozmeňujúcich návrhoch sa potom diskutuje a hlasuje na schôdzi výboru. Všetky prijaté pozmeňujúce návrhy sa následne začlenia do návrhu textu pred jeho konečným prijatím. Na tejto stránke sa nachádzajú všetky pozmeňujúce návrhy členov výboru pred tým, ako sa o nich hlasuje.
Na vyhľadanie všetkých dostupných pozmeňujúcich návrhov použite funkciu vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 416 - Návrh správy Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2020

27-01-2020 ECON_AM(2020)646869 PE646.869v01-00
ECON

Aurore LALUCQ

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 335 - Návrh správy Výročná správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2019

10-01-2020 ECON_AM(2020)645100 PE645.100v01-00
ECON

Stéphanie YON-COURTIN

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 204 – 468 - Návrh správy Správcovia úverov a nákupcovia úverov

20-12-2019 ECON_AM(2019)645006 PE645.006v01-00
ECON

Esther de LANGE, Irene TINAGLI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 282 - Návrh správy Banková únia – výročná správa za rok 2019

18-12-2019 ECON_AM(2019)644981 PE644.981v01-00
ECON

Pedro MARQUES

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 99 - Návrh stanoviska Finančná činnosť Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2019

10-12-2019 ECON_AM(2019)644953 PE644.953v01-00
ECON

Bas EICKHOUT

  AMENDMENTS 1 - 34 - Draft motion for a resolution Institutions and bodies in the Economic and Monetary Union: Preventing post-public employment conflicts of interest

05-12-2019 ECON_AM(2019)644844 PE644.844v02-00
ECON

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 25 - Návrh stanoviska Absolutórium za rok 2018: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

05-12-2019 ECON_AM(2019)644878 PE644.878v01-00
ECON

Derk Jan EPPINK

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 21 - Návrh stanoviska Absolutórium za rok 2018: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

05-12-2019 ECON_AM(2019)644879 PE644.879v01-00
ECON

Derk Jan EPPINK

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 26 - Návrh stanoviska Absolutórium za rok 2018: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

05-12-2019 ECON_AM(2019)644880 PE644.880v01-00
ECON

Derk Jan EPPINK

  AMENDMENTS 1 - 179 - Draft motion for a resolution Fair Taxation in a digitalised and globalised economy: BEPS 2.0

22-11-2019 ECON_AM(2019)643244 PE643.244v02-00
ECON