Návrhy správ


Výbory môžu byť vyzvané, aby vypracovali správu o legislatívnych alebo nelegislatívnych otázkach. Výbor je zvyčajne požiadaný o vypracovanie správy o konkrétnej otázke vtedy, keď sa táto otázka týka oblasti politiky, ktorá patrí do jeho pôsobnosti. Za určitých okolností však môže výbor vypracovať iniciatívnu správu. V rámci každej správy sa spomedzi členov výboru vyberie spravodajca, ktorý je zodpovedný za vypracovanie správy. Po dokončení sa návrh správy predloží na schôdzach výboru, kde sa o ňom diskutuje, a členovia výboru k nemu môžu predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Táto stránka zobrazuje návrhy správ pred tým, ako sa k nim predložia pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Všetky dostupné návrhy správ nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

NÁVRH SPRÁVY o odporúčaní Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

02-12-2019 ECON_PR(2019)644750 PE644.750v02-00
ECON

Irene TINAGLI

NÁVRH SPRÁVY o odporúčaní Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

02-12-2019 ECON_PR(2019)644764 PE644.764v02-00
ECON

Irene TINAGLI

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o správcoch úverov, nákupcoch úverov a vymáhaní kolaterálu

29-11-2019 ECON_PR(2019)644827 PE644.827v01-00
ECON

Esther de LANGE, Irene TINAGLI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 19-12-2019

NÁVRH SPRÁVY o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže Európskej únie

26-11-2019 ECON_PR(2019)641227 PE641.227v01-00
ECON

Stéphanie YON-COURTIN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 09-01-2020

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky, a nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o administratívnu spoluprácu a výmenu informácií na účely monitorovania správneho uplatňovania osobitnej úpravy pre malé podniky

26-11-2019 ECON_PR(2019)644767 PE644.767v01-00
ECON

Inese VAIDERE

NÁVRH SPRÁVY o bankovej únii – výročná správa za rok 2019

15-11-2019 ECON_PR(2019)643187 PE643.187v01-00
ECON

Pedro MARQUES

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 13-12-2019

NÁVRH SPRÁVY o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2018

17-10-2019 ECON_PR(2019)642911 PE642.911v01-00
ECON

Costas MAVRIDES

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 12-11-2019

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zavedenie určitých požiadaviek na poskytovateľov platobných služieb

15-10-2019 ECON_PR(2019)641418 PE641.418v01-00
ECON

Lídia PEREIRA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-11-2019

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v záujme boja proti podvodom v oblasti DPH

15-10-2019 ECON_PR(2019)641419 PE641.419v01-00
ECON

Lídia PEREIRA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-11-2019

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie na základe rámca Únie

03-10-2019 ECON_PR(2019)641258 PE641.258v01-00
ECON

Paul TANG