Správy


Po predložení návrhu správy výboru majú členovia výboru príležitosť do určitého termínu predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. O týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa potom vo výbore diskutuje a hlasuje. Po zapracovaní pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov do návrhu správy a po záverečnom hlasovaní sa tento návrh stane správou, ktorá sa neskôr predloží na plenárnej schôdzi. Táto stránka zobrazuje konečné znenie správy vypracované vo výbore.
Všetky dostupné správy nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

SPRÁVA o odporúčaní Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

09-12-2019 A9-0049/2019 PE644.764v03-00
ECON

Irene TINAGLI

SPRÁVA o odporúčaní Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

06-12-2019 A9-0046/2019 PE644.750v03-00
ECON

Irene TINAGLI

SPRÁVA o návrhu Európskej centrálnej banky na vymenovanie podpredsedu rady pre dohľad Európskej centrálnej banky

09-09-2019 A9-0007/2019 PE639.671v03-00
ECON

Roberto GUALTIERI

SPRÁVA o odporúčaní Rady o vymenovaní prezidentky Európskej centrálnej banky

09-09-2019 A9-0008/2019 PE639.816v03-00
ECON

Roberto GUALTIERI