Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa spresňujú informácie a údaje o sekuritizácii, ktoré má sprístupňovať originátor, sponzor a účelový subjekt zaoberajúci sa sekuritizáciou

2019/2889(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
ECON

gestorský

Banking Union - annual report 2019

2019/2130(INI) Postup pre iniciatívnu správu
ECON

Pedro MARQUES [S&D]

gestorský

Competition policy - annual report 2019

2019/2131(INI) Postup pre iniciatívnu správu
ECON

Stéphanie YON-COURTIN [Renew]

gestorský

Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné účtovné štandardy 1, 8, 34, 37 a 38, medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 2, 3 a 6, interpretácie 12, 19, 20 a 22 Výboru pre interpretácie medzinárodného finančného výkazníctva a interpretácia 32 Stáleho interpretačného výboru

2019/2782(RPS) Regulačný postup s kontrolou
ECON

gestorský, rozšírená spolupráca

Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné účtovné štandardy 1 a 8

2019/2781(RPS) Regulačný postup s kontrolou
ECON

gestorský, rozšírená spolupráca

Rámec riadenia rozpočtového nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť eurozóny

2019/0161(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
ECON

gestorský

Hospodárske politiky eurozóny v roku 2019

2019/2110(INI) Postup pre iniciatívnu správu
ECON

Esther de LANGE [PPE]

gestorský

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/653 s cieľom zosúladiť prechodný mechanizmus pre tvorcov PRIIP, ktorí ponúkajú podielové listy ako podkladové investičné možnosti, uvedený v článku 32 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 s predĺženým obdobím platnosti výnimky podľa uvedeného článku

2019/2765(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
ECON

gestorský

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa homogenity podkladových expozícií v sekuritizácii

2019/2759(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
ECON

gestorský

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce základné sumy v eurách pre poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní činnosti a pre peňažné prostriedky sprostredkovateľov poistenia a zaistenia

2019/2767(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
ECON

gestorský