Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 2. decembra 2019 - Utorok, 3. decembra 2019

02-12-2019 ENVI_OJ(2019)12-02_1 PE644.809v02-00
ENVI

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 130 - Návrh uznesenia Uľahčovanie digitálnej transformácie zdravotnej a inej starostlivosti

18-11-2019 ENVI_AM(2019)643214 PE643.214v01-00
ENVI

Frédérique RIES, Kateřina KONEČNÁ, Margrete AUKEN, Bartosz ARŁUKOWICZ, Joanna KOPCIŃSKA, Sara CERDAS, Luisa REGIMENTI

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2018

14-11-2019 ENVI_PA(2019)641166 PE641.166v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 10-12-2019

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 107 - Návrh uznesenia Ochrana vnútorného trhu EÚ a práv spotrebiteľa pred negatívnymi dôsledkami nezákonného obchodovania so spoločenskými zvieratami

14-11-2019 ENVI_AM(2019)643211 PE643.211v01-00
ENVI

Stanislav POLČÁK, Eleonora EVI, Jadwiga WIŚNIEWSKA, Anja HAZEKAMP, Sylwia SPUREK, Alexandra Louise Rosenfield PHILLIPS, Martin HOJSÍK

NÁVRH STANOVISKA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2018

11-11-2019 ENVI_PA(2019)641158 PE641.158v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 10-12-2019

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2018

11-11-2019 ENVI_PA(2019)641160 PE641.160v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 10-12-2019

NÁVRH STANOVISKA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2018

11-11-2019 ENVI_PA(2019)641162 PE641.162v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 10-12-2019

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2018

11-11-2019 ENVI_PA(2019)641164 PE641.164v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 10-12-2019

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel III - Komisia a výkonné agentúry

11-11-2019 ENVI_PA(2019)641168 PE641.168v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 10-12-2019

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 217 - Návrh uznesenia COP15 Dohovoru o biologickej diverzite (DBD) - Kunming (2020)

11-11-2019 ENVI_AM(2019)642918 PE642.918v01-00
ENVI

María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS, Pascal CANFIN, Agnès EVREN, Alexandr VONDRA, César LUENA, Ville NIINISTÖ, Silvia MODIG