Návrhy správ


Výbory môžu byť vyzvané, aby vypracovali správu o legislatívnych alebo nelegislatívnych otázkach. Výbor je zvyčajne požiadaný o vypracovanie správy o konkrétnej otázke vtedy, keď sa táto otázka týka oblasti politiky, ktorá patrí do jeho pôsobnosti. Za určitých okolností však môže výbor vypracovať iniciatívnu správu. V rámci každej správy sa spomedzi členov výboru vyberie spravodajca, ktorý je zodpovedný za vypracovanie správy. Po dokončení sa návrh správy predloží na schôdzach výboru, kde sa o ňom diskutuje, a členovia výboru k nemu môžu predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Táto stránka zobrazuje návrhy správ pred tým, ako sa k nim predložia pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Všetky dostupné návrhy správ nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

Nájdené výsledky : 3

SPRÁVA o rodovej rovnosti v mediálnom sektore v EÚ

23-02-2018 A8-0031/2018 PE612.271v02-00
FEMM

Michaela ŠOJDROVÁ

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 152 - Návrh správy Rodová rovnosť v mediálnom sektore v EÚ

29-11-2017 FEMM_AM(2017)615236 PE615.236v01-00
FEMM

Michaela ŠOJDROVÁ

NÁVRH SPRÁVY o rodovej rovnosti v mediálnom sektore v EÚ

06-11-2017 FEMM_PR(2017)612271 PE612.271v01-00
FEMM

Michaela ŠOJDROVÁ

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 28-11-2017