Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Nariadenie Komisie ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetickej štatistike, pokiaľ ide o vykonávanie aktualizácií ročnej, mesačnej a krátkodobej mesačnej energetickej štatistiky

2019/2770(RPS) Regulačný postup s kontrolou
ITRE

gestorský

Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa stanovuje zoznam priemyselných výrobkov Prodcom uvedený v nariadení Rady (EHS) č. 3924/91

2019/2753(RPS) Regulačný postup s kontrolou
ITRE

gestorský

Nariadenie Komisie, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti za referenčný rok 2020

2019/2752(RPS) Regulačný postup s kontrolou
ITRE

gestorský

Vymenovanie členky Európskej komisie - Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Nelegislatívne postupy
ITRE

gestorský

Európsky inovačný a technologický inštitút (prepracované znenie)

2019/0151(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
ITRE

gestorský

Strategický inovačný program Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) na roky 2021 - 2027: podpora inovačného talentu a kapacity Európy

2019/0152(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
ITRE

gestorský

Dohoda o spolupráci na civilnom globálnom navigačnom satelitnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky, Chorvátskej republiky a Rumunska k Európskej únii

2018/0429(NLE) Nelegislatívne postupy
ITRE

gestorský

Dohoda o spolupráci medzi EÚ a Švajčiarskom v oblasti európskych programov satelitnej navigácie

2012/0231(NLE) Nelegislatívne postupy
ITRE

gestorský

Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

2019/2773(RPS) Regulačný postup s kontrolou
ITRE

požiadaný o stanovisko, rozšírená spolupráca

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

2019/2055(DEC) Postup udeľovania absolutória
ITRE

požiadaný o stanovisko