Stanoviská


Ak sa výbor domnieva, že veci, na ktoré sa vzťahuje správa pridelená inému výboru, sa týkajú jeho oblastí pôsobnosti, môže požiadať, aby bol uznaný za výbor požiadaný o stanovisko (článok 53 rokovacieho poriadku). Prijaté stanovisko sa postúpi gestorskému výboru, ktorý o ňom následne hlasuje. Pozmeňujúce návrhy pridruženého výboru požiadaného o stanovisko (článok 54 rokovacieho poriadku), ktoré patria do výlučnej právomoci tohto výboru, musí gestorský výbor prijať bez hlasovania. Všetky stanoviská a pozície vo forme pozmeňujúcich návrhov, ktoré prijal výbor požiadaný o stanovisko, musia byť uvedené v prílohe ku konečnej správe. Na tejto stránke sa uvádzajú stanoviská, ktoré výbory prijali.
Všetky dostupné stanoviská a pozície vo forme pozmeňujúcich návrhov nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

09-10-2019 DEVE_AD(2019)639818 PE639.818v02-00
DEVE

Charles GOERENS

  OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00
REGI

Younous OMARJEE

  OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

02-10-2019 AFET_AD(2019)639811 PE639.811v02-00
AFET

Michael GAHLER

  OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

02-10-2019 CULT_AD(2019)639789 PE639.789v02-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

  OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

02-10-2019 FEMM_AD(2019)639795 PE639.795v02-00
FEMM

Frances FITZGERALD

  Opinion on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1309/2013 on the European Globalisation Adjustment Fund (2014-2020)

01-10-2019 BUDG_AL(2019)641291 PE641.291v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

  Opinion on financial assistance to Member States to cover serious financial burden inflicted on them following a withdrawal of the United Kingdom from the Union without an agreement

01-10-2019 BUDG_AL(2019)641292 PE641.292v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020

27-09-2019 EMPL_AD(2019)639697 PE639.697v02-00
EMPL

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020

26-09-2019 CONT_AD(2019)639783 PE639.783v03-00
CONT

Corina CREȚU

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020

26-09-2019 ITRE_AD(2019)639655 PE639.655v02-00
ITRE

Adina-Ioana VĂLEAN