Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy


Po predložení návrhu správy, stanoviska alebo iného návrhu vo výbore majú členovia možnosť predkladať pozmeňujúce návrhy (vrátane pozmeňujúcich návrhov k rozpočtu). Výbor určí termín na predkladanie všetkých pozmeňujúcich návrhov. O predkladaných pozmeňujúcich návrhoch sa potom diskutuje a hlasuje na schôdzi výboru. Všetky prijaté pozmeňujúce návrhy sa následne začlenia do návrhu textu pred jeho konečným prijatím. Na tejto stránke sa nachádzajú všetky pozmeňujúce návrhy členov výboru pred tým, ako sa o nich hlasuje.
Na vyhľadanie všetkých dostupných pozmeňujúcich návrhov použite funkciu vyhľadávania.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 42 - Návrh stanoviska Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

13-12-2019 REGI_AM(2019)644954 PE644.954v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 87 - Návrh správy Finančná pomoc členským štátom na pokrytie vážnej finančnej záťaže, ktorá im vznikla v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody

07-10-2019 REGI_AM(2019)641404 PE641.404v01-00
REGI

Younous OMARJEE

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 41 - Návrh stanoviska Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely

10-09-2019 REGI_AM(2019)641111 PE641.111v01-00
REGI

Younous OMARJEE

ROZPOČTOVÉ POZMEŇUJÚCE NÁVRHY Rozpočet 2020

29-08-2019 REGI_AB(2019)640650 PE640.650v01-00
REGI

Younous OMARJEE