Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Finančná pomoc členským štátom na pokrytie vážnej finančnej záťaže, ktorá im vznikla v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody

2019/0183(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
REGI

Younous OMARJEE [GUE/NGL]

gestorský

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o stanovenie paušálneho financovania

2019/2796(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
REGI

gestorský, rozšírená spolupráca

Vymenovanie člena Európskej komisie - Ioan Mircea PASCU (RO)

2019/0808(NLE) Nelegislatívne postupy
REGI

gestorský

Mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Greece

2019/2137(BUD) Rozpočtový postup
REGI

požiadaný o stanovisko

Rámec riadenia rozpočtového nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť eurozóny

2019/0161(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
REGI

požiadaný o stanovisko

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

2019/2055(DEC) Postup udeľovania absolutória
REGI

požiadaný o stanovisko

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament

2019/2056(DEC) Postup udeľovania absolutória
REGI

požiadaný o stanovisko - výbor sa rozhodol, že nevydá stanovisko

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ - Rada a Európska rada

2019/2057(DEC) Postup udeľovania absolutória
REGI

požiadaný o stanovisko - výbor sa rozhodol, že nevydá stanovisko

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor

2019/2058(DEC) Postup udeľovania absolutória
REGI

požiadaný o stanovisko - výbor sa rozhodol, že nevydá stanovisko

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dvor audítorov

2019/2059(DEC) Postup udeľovania absolutória
REGI

požiadaný o stanovisko - výbor sa rozhodol, že nevydá stanovisko