Please fill this field

Konferenca predsednikov odborov

Konferenca predsednikov odborov je politično telo, ki usklajuje delo odborov in zagotavlja nemoteno sodelovanje med njimi. Konferenco predsednikov odborov sestavljajo predsedniki vseh stalnih in posebnih odborov, ki se sestajajo ob torkih med delnimi zasedanji v Strasbourgu. Predsednik se izvoli izmed njenih članov za obdobje dveinpolletnega mandata.

Priporočilo glede dnevnega reda plenarnih zasedanj

Konferenca predsednikov odborov konferenci predsednikov vsak mesec predloži priporočilo glede osnutka dnevnega reda za naslednje delno zasedanje in mesečno poročilo o pregledu skladnosti osnutkov zakonodaje s pravili o delegiranih in izvedbenih aktih v pogodbah.

Sodelovanje med odbori

Konferenca predsednikov odborov služi kot stičišče razprav o horizontalnih vprašanjih in skupnih težavah, s katerimi se srečujejo odbori, z oblikovanjem skupnih pristopov in smernic glede dejavnosti odborov pa dejavno prispeva k izmenjavi najboljših praks. Konferenci predsednikov lahko predloži priporočila glede dela odborov. Konferenca predsednikov odborov igra tudi posredniško vlogo med parlamentarnimi odbori. Obravnava prošnje za sodelovanje in predlaga rešitve v sporih glede pristojnosti.

Zakonodajni dialog s Komisijo in Svetom

Konferenca predsednikov odborov z navedbo prednostnih nalog na vsakem zakonodajnem področju pripravi prispevek Parlamenta k letnemu delovnemu programu Komisije. Vsako leto pripravi tudi skupno srečanje s kolegijem komisarjev ter se večkrat letno sreča s predsedstvom Sveta, da se pripravijo prednostne naloge predsedstev in razpravlja o njih ter seznani z delom v teku.

Tekoče delo

Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni parlamentarni odbori, in podaja pregled opravljenega dela v odborih pri spremljanju vloženih poročil ali načrtovanju poročil za prihodnja zasedanja.

Seznam se osredotoča na „glavne dosjeje" parlamentarnih odborov in vključuje dosjeje, ki ustrezajo določenim merilom.