Introduktion

Ledamöterna fördelas mellan 20 ständiga fackutskott.

Dessa utskott påverkar lagstiftningsförslagen genom att anta betänkanden, lägga fram ändringsförslag i kammaren och utse en förhandlingsgrupp som ska delta i förhandlingarna med rådet i fråga om EU-lagstiftningen. De antar också initiativbetänkanden, håller utfrågningar med experter och granskar EU:s övriga institutioner och organ.

Ett utskott har mellan 25 och 81 fasta ledamöter och lika många suppleanter.

Varje utskott väljer bland sina ordinarie ledamöter en ordförande och upp till fyra vice ordförande, som tillsammans bildar utskottets presidium under en mandatperiod på två och ett halvt år. Den politiska sammansättningen i utskotten är densamma som i kammaren.

Parlamentet kan också tillsätta underutskott och särskilda utskott för att hantera särskilda frågor, och särskilda undersökningskommittéer kan också tillsättas för att utreda påstådda överträdelser eller fall av missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten.

I förlikningsskedet inrättas en särskild förlikningskommitté.

Parlamentsutskotten sammanträder vanligtvis i Bryssel och till stöd för sitt arbete har de ett sekretariat. Deras debatter är offentliga ochsänds vanligtvis via webb-tv.

Utskottsordförandena samordnar utskottens arbete i utskottsordförandekonferensen.

Särskilda utskott

Parlamentet kan när som helst inrätta tillfälliga utskott för att behandla särskilda frågor. Dessa särskilda utskott har en mandattid på 12 månader, som kan förlängas.

Undersökningskommittéer

Parlamentet kan inrätta undersökningskommittéer för att utreda brott mot unionsrätten eller påstådda missförhållanden vid tillämpningen av densamma.
Dessa kommittéer har befogenheter som grundar sig på föreskrifterna för utövandet av Europaparlamentets undersökningsrätt.

Utskottsordförandekonferensen

Utskottsordförandekonferensen består av ordförandena i alla ständiga och särskilda utskott. Den väljer en ordförande bland sina medlemmar för en mandatperiod på två och ett halvt år.
Utskottsordförandekonferensen är det politiska organ somsamordnar arbetet i utskotten och ser till att de har ett välfungerande samarbete. Den utfärdar rekommendationer till talmanskonferensen rörande utskottens arbete och sammanträdesperiodernas föredragningslista.

Förlikningskommittén

Förlikning är den tredje och slutliga fasen i det ordinarie lagstiftningsförfarandet (även känt under namnet "medbeslutandeförfarandet", eller "COD"). Förlikningsförfarandet inleds om rådet inte godkänner alla de ändringar som antagits av parlamentet vid andra behandlingen.

Förlikningskommittén består av två delegationer: rådets delegation med en företrädare för varje medlemsstat (ministrar eller deras företrädare) och parlamentets delegation med lika många ledamöter av Europaparlamentet. Förlikningskommittén ansvarar för att utarbeta ett gemensamt utkast, som sedan måste godkännas av både parlamentet och rådet.
A quick look at Parliamentary committees