EU:s förvaltningsrätt

Bakgrund

EU-lagstiftningen fastställer medborgarnas rätt till god förvaltning, vilket innebär att allas förbindelser med unionens institutioner och organ ska hanteras på ett opartiskt och rättvist sätt och inom rimlig tid. Mot denna bakgrund antog Europaparlamentet den 15 januari 2013 en resolution (föredragande: Luigi Berlinguer, S&D, Italien) där man ville se en effektiv, ändamålsenlig och insynsvänlig unionell förvaltningsrätt som ska gälla för alla EU:s institutioner, organ och byråer i deras kontakter med allmänheten. I resolutionen rekommenderas att man fastställer de grundläggande principerna för god förvaltning till en rättsakt som reglerar det förfarande som ska följas av EU:s förvaltning vid handläggningen av enskilda ärenden.

Europeiska kommissionen avstod från att lägga fram ett förslag. I oktober 2014 beslutade dock kommissionens vice ordförande Frans Timmermans under sin utfrågning i Europaparlamentet att åta sig att undersöka möjligheten att införa europeisk lagstiftning om förvaltningsförfaranden. Men inget av Europeiska kommissionens arbetsprogram har hittills inkluderat något förslag på området. I sitt svar på en parlamentsfråga i maj 2016 förklarade kommissionens vice ordförande Frans Timmermans att Europeiska kommissionen är öppen för att låta sig övertygas om det potentiella mervärdet av att inrätta en europeisk förvaltningslag.

I syfte att lyfta fram behovet av ett omfattande och övergripande administrativt förfarande antog Europaparlamentet den 9 juni 2016 en resolution om en öppen, effektiv och oberoende EU-förvaltning (föredragande: Heidi Hautala, Verts/ALE, Finland). Europaparlamentet understryker att Lissabonfördraget har gett unionen en rättslig grund för att anta en förvaltningsprocessförordning, och uppmanade Europeiska kommissionen att granska ett förslag till förordning och att lägga fram ett lagstiftningsförslag.

Den 4 oktober 2016, i sin uppföljning av resolutionen, angav Europeiska kommissionen att den fortfarande inte var övertygad om fördelarna med att sammanföra EU:s förvaltningslagstiftning i en enda rättsakt. Kommissionen menade att Europaparlamentets förslag inte var tillräckligt väl underbyggt eftersom det saknade en lönsamhets- och konsekvensanalys.

Mot denna bakgrund begärde utskottet för rättsliga frågor (JURI) att utredningstjänsten skulle utarbeta en studie för att utvärdera de eventuella konsekvenserna av förslagen i Europaparlamentets resolution av den 9 juni 2016 om en öppen, effektiv och oberoende EU-förvaltning ("konsekvensanalys").

Som underlag för konsekvensanalysen genomför utredningstjänsten detta offentliga samråd för att få en bättre förståelse för medborgares och organisationers erfarenheter i sin kontakt med EU:s förvaltning, samtidigt som en bedömning görs av det faktiska genomförandet av befintliga bestämmelser och förfaranden rörande EU-förvaltning och en kartläggning av eventuella luckor och avvikelser.

Referenser:

· Europaparlamentets resolution av den 9 juni 2016 om en öppen, effektiv och oberoende EU‑förvaltning (2016/2610(RSP))

· Europeiska kommissionen, svar från förste vice ordförande Frans Timmermans för kommissionens räkning på en parlamentsfråga om en förvaltningsprocesslag för Europeiska unionen av den 11 maj 2016

· Europaparlamentets resolution av den 15 januari 2013 med rekommendationer till kommissionen om Europeiska unionens förvaltningsprocesslag (2012/2024(INL))

Ytterligare läsning:

· De allmänna principerna i EU:s förvaltningsprocessrätt, djupgående analys Djupgående analys för utskottet för rättsliga frågor, Europaparlamentet, GD IPOL, juni 2015

· Förvaltningslag för EU, Europaparlamentet, GD IPOL, Kort sammanfattning, april 2015

· En förvaltningsprocesslag för EU, Europaparlamentet, biblioteksbriefing, 10 januari 2013

· En förvaltningsprocesslag för Europeiska unionen, bedömning av det europeiska mervärdet, Europaparlamentet, Europaparlamentets utredningstjänst, oktober 2012

· Workshop om det aktuella läget och framtidsutsikterna för EU:s förvaltningslagstiftning, 27‑28 april 2011

· Administrativa förfaranden i EU:s lagstiftning om offentlig anställning, Europaparlamentet, GD IPOL, april 2011

· Administrativa förfaranden i EU:s lagstiftning om utrikeshandel, Europaparlamentet, GD IPOL, mars 2011

· Medborgarna och EU:s förvaltning - direkta och indirekta kopplingar, Europaparlamentet, GD IPOL, januari 2011

· Administrativa förfaranden i samband med artikel 258 i EUF-fördraget: ett akademiskt perspektiv, Europaparlamentet, GD IPOL, januari 2011

· EU:s förvaltningslagstiftning - regelverket, Mot en europeisk förordning om förvaltningsprocessen, Europaparlamentet, GD IPOL, december 2010

· Administrativa förfaranden i miljöärenden i samband med artikel 258 i EUF-fördraget: ett juristperspektiv, Europaparlamentet, GD IPOL, januari 2010

Observera att vissa material inte finns tillgängliga på alla språk.